PEA ส่งมอบโครงการ “PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย”

วันที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 10.30 น. นายจรรยา วัฒนกุล รองผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการ PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย โดยมีนายธีรเมธ เทพวิชัยศิลปะกุล นายอำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ให้การต้อนรับพร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน PEA หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมส่งมอบ ณ วัดห้วยแก้ว ตำบล มหาสอน อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ส่งเสริมและสนับสนุนการประหยัดพลังงานในแหล่งท่องเที่ยวและชุมชน จัดทำโครงการ PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการประหยัดพลังงานเพื่อลดค่าใช้จ่ายการใช้พลังงานไฟฟ้า ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก สร้างความสวยงามในแหล่งท่องเที่ยว

PEA ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าให้กับวัดห้วยแก้ว จังหวัดลพบุรี ให้มีความปลอดภัย ประหยัดพลังงาน เพิ่มแสงสว่างให้เพียงพอ โดยติดตั้งหลอดประหยัดพลังงาน LED จำนวน 80 ดวงโคมประหยัดพลังงานได้ 21,100 หน่วย/ปี ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 2.6 ตัน คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี

ภาพ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี

ข่าว : กองจัดการโครงการสังคมและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายสังคมและสิ่งแวดล้อม