อว. ร่วมแสดงพลังปลูกต้นไม้ล้านต้น ล้านความดี เพิ่มพื้นที่ป่า พัฒนาประเทศ

29 กันยายน 2565 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขาธิการ รมว.อว. และ ดร.ลัทธจิตร มีรักษ์ ผู้ช่วย รมว.อว. ร่วมเปิด “โครงการต้นไม้ล้านต้น ล้านความดี” และมอบกล้าต้นไม้ให้กับตัวแทนนักศึกษา อธิการบดี ภาคีเครือข่ายความร่วมมือในพื้นที่จังหวัดลำปางและผู้นำชุมชน พร้อมร่วมปลูกกล้าไม้ ณ ดอยพระบาท จังหวัดลำปาง

อีกทั้งนำคณะนักศึกษาทำกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ ณ ริมอ่างเก็บน้ำ ศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยมี รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางให้การต้อนรับ พร้อมทั้งมีพิธีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือการดำเนินงานอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ป้องกันหมอกควันและไฟป่า ฟื้นฟูป่าไม้ และพัฒนา Carbon Credit ระหว่างป่าชุมชนและมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

โครงการต้นไม้ล้านต้น ล้านความดี เป็นโครงการสำคัญที่มุ่งเน้นการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมและปลูกฝังให้นักเรียน นิสิต นักศึกษา ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคตได้เกิดการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่ง อว. พร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ในทุกด้าน

“โครงการต้นไม้ล้านต้น” เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินที่อยู่ในสังกัดกระทรวง อว. และ ศธ.  เข้าร่วมโครงการเพื่อทำประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณชนด้วยการปลูกต้นไม้จำนวนหนึ่งล้านต้น  และกำหนดเป็นชั่วโมงจิตสาธารณะจำนวน 2 ชั่วโมง ต่อการปลูกต้นไม้ 1 ต้น ทำให้เกิดการเรียนรู้การดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระหว่างศึกษา จะทำให้เยาวชนมีความรักในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยการปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูป่าไม้ให้กับประเทศอีกทางหนึ่ง โครงการนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ และจะเริ่มต้นปลูกในมหาวิทยาลัย เพราะว่าพื้นที่ในมหาวิทยาลัยของไทยถือว่าใหญ่และมีพื้นที่มาก

 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก กล่าวว่า ป่าไม้เป็นประโยชน์ต่อทุกคน การปลูกป่าต้องใช้ระยะเวลา ที่สำคัญต้องปลูกฝังความดีในใจของผู้ปลูกด้วย เพื่อทำให้ทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งน้ำ พื้นดินมีความสมบูรณ์ รวมถึงภูมิอากาศที่ดียิ่งขึ้น การร่วมกันปลูกต้นไม้ในวันนี้นอกจากจะทำให้ธรรมชาติดีขึ้น ก็ยังถือเป็นการทำการกุศล สาธารณประโยชน์ต่อประชากรโลกอีกด้วย เนื่องจากน้ำที่เราใช้กันอยู่ในประเทศนี้ล้วนมาจากน้ำในป่าภาคเหนือทั้งสิ้น

ด้าน รศ.ดร.กิตติศักดิ์ กล่าวว่า โครงการต้นไม้ล้านต้น ล้านความดี มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ที่อยู่ในสังกัด อว. และกระทรวงศึกษาธิการที่เข้าร่วมโครงการต้นไม้ล้านต้น ล้านความดี ได้ร่วมมือกันทำประโยชน์ต่อสังคมและสาธารณะด้วยการร่วมกันปลูกต้นไม้จำนวนหนึ่งล้านต้นในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ รวมถึงเป็นการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป่าไม้ การดูแลทรัพยากรณ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน