กรมการขนส่งทางบก รับโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี 2565 จำนวน 50 ศูนย์

กรมการขนส่งทางบก รับโล่และตรารับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี 2565 จำนวน 50 ศูนย์ มุ่งมั่นพัฒนาการบริการสู่ความเป็นเลิศด้วยมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ ต่อเนื่อง 7 ปี ผ่านการรับรองมาตรฐานแล้วรวมทั้งสิ้น 173 ศูนย์

วันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบโล่และตรารับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก (Government Easy Contact Center: GECC) ประจำปี พ.ศ. 2565 ให้กับหน่วยงานในสังกัดกรมการขนส่งทางบกที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก จำนวนทั้งสิ้น 50 ศูนย์

ตามที่รัฐบาลได้มอบนโยบายให้ กระทรวง กรม และจังหวัด รวมทั้งรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องจัดให้มีศูนย์ราชการสะดวก ( Government Easy Contact Center : GECC ) เพื่อเป็นหน่วยงานที่ทำหน้าที่ให้คำแนะนำและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนให้เกิดการบริการที่มีประสิทธิภาพ

นายเสกสม อัครพันธุ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก และโฆษกกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า นับตั้งแต่ปี 2559 – 2565 ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 7 ปี กรมการขนส่งทางบกได้รับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก จำนวน 173 ศูนย์ จากสำนักงานขนส่ง จำนวน 203 ศูนย์ ทั่วประเทศ

โดยปี 2565 หน่วยงานของกรมการขนส่งทางบกผ่านการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวกจำนวนทั้งสิ้น 50 ศูนย์ เป็นหน่วยงานที่ครบกำหนด 3 ปี จำนวน 24 ศูนย์ แบ่งเป็นระดับก้าวหน้า จำนวน 1 ศูนย์ คือ สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร สาขาอำเภอโพทะเล และระดับพื้นฐาน จำนวน 23 ศูนย์ ซึ่งเป็นสำนักงานขนส่งที่ได้รับรองมาก่อนหน้านี้ ยังสามารถรักษามาตรฐานการบริการที่ดีและมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง และสำนักงานขนส่งที่ได้พัฒนาการให้บริการจนได้รับการรับรองระดับพื้นฐานเป็นครั้งแรก จำนวน 26 ศูนย์

ประกอบด้วย สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา แห่งที่ 1 สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์ สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น สาขาอำเภอบ้านไผ่ สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น สาขาอำเภอชุมแพ สำนักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น สาขาอำเภอน้ำพอง สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี สาขาอำเภอสอยดาว สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ สาขาอำเภอภูเขียว สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยภูมิ สาขาอำเภอบำเหน็จณรงค์ สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน สาขาอำเภอเวียงสา สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา สาขาอำเภอปากช่อง สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา สาขาอำเภอสีคิ้ว สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา สาขาอำเภอโชคชัย สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา สาขาอำเภอด่านขุนทด สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ สาขาอำเภอบึงสามพัน

สำนักงานขนส่งจังหวัดมหาสารคาม สาขาอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอำเภอโพนทอง สำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด สาขาอำเภอสุวรรณภูมิ สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี สาขาอำเภอชัยบาดาล สำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ สาขาอำเภอกันทรลักษ์ สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาอำเภอเวียงสระ สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาอำเภอเกาะสมุย สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาขาอำเภอบ้านนาสาร สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์ สาขาอำเภอรัตนบุรี สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์ สาขาอำเภอปราสาท สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี สาขาอำเภอเพ็ญ สำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี สาขาอำเภอเขมราฐ

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวทิ้งท้ายว่า แม้กรมการขนส่งทางบกจะเผชิญความท้าทายจากสถานการณ์การ แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2563 ถึงปัจจุบัน กรมการขนส่งทางบกไม่ได้หยุดพัฒนาและยังคงรักษาคุณภาพการให้บริการ โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทำงานทุกมิติ

เช่น การชำระภาษีรถประจำปีออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ https://eservice.dlt.go.th/ และ แอปพลิเคชัน DLT Vehicle Tax การอบรมออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ https://www.dlt-elearning.com/ สำหรับผู้ที่ต้องการต่ออายุใบอนุญาตขับรถ เป็นต้น

โดยกรมการขนส่งทางบกขอให้คำมั่นว่าจะผลักดันให้สำนักงานขนส่งทั่วประเทศได้เป็นศูนย์ราชการสะดวกทุกศูนย์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาขอรับบริการให้สามารถเข้าถึงการให้บริการต่างๆ ได้อย่างเสมอภาค เท่าเทียม และเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกสำนักงานขนส่งทั่วประเทศ