บขส. ประชุมร่วมกับสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย หาแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ให้สามารถลดต้นทุนขนส่งสินค้า

#บขส. ประชุมร่วมกับสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย หาแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ให้สามารถลดต้นทุนขนส่งสินค้า เปิดตลาดใหม่ และได้รับบริการในราคามิตรภาพ#

ดร.สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยภายหลังประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) ว่า จากการหารือร่วมกับนายแสงชัย ธีรกุลวาณิช ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย และคณะ ในวันที่  28 ก.ย. 65

พบว่า ผู้ประกอบการ SME หลายราย อยู่ระหว่างการหาช่องทางการตลาดในการวางสินค้า OTOP และบางรายติดปัญหาเรี่องการขนส่งไม่สามารถขนส่งสินค้าได้ทัน โดยเฉพาะสินค้าเกษตร ทำให้ได้รับความเสียหาย ซึ่งหากขนส่งได้รวดเร็ว ทันเวลา จะสามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้

ทั้งนี้ ปัจจุบัน บขส. มีบริการรับส่งพัสดุภัณฑ์ ที่ให้บริการส่งของทั่วไทยรับได้ในวันเดียว (One Day One Night) สามารถตอบสนองความต้องการดังกล่าวได้ รวมทั้งยังมีบริการเช่าเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง และมีพื้นที่ในสถานีขนส่งผู้โดยสาร ซึ่งสามารถเปิดตลาดนัด SME ได้ในอนาคต

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บขส. กล่าวด้วยว่า บขส. ได้รับนโยบายจากนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกร และผู้ประกอบการ SME ซึ่งที่ผ่านมา บขส. มีโครงการ “ของดีชุมชน ขนส่งกับ บขส. ประจำปี 2565” โดยมอบส่วนลด 10% ให้กับลูกค้าเกษตรกร และได้ร่วมกับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) จัดทำโครงการท่องเที่ยวเชิงเกษตร แบบ ONE DAY TRIP เป็นต้น