คณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ประกาศขับเคลื่อนการคุ้มครองครองเด็กเชิงรุกในทุกมิติ

วันอังคารที่ ๒๗ ก.ย. ๖๕ เวลา ๑๔.๓๐ น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พม. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เพื่อพิจารณากำหนดนโยบาย มาตรการ และแนวทางการดำเนินงานด้านการคุ้มครองเด็ก เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาปัจจุบัน

นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พม. เปิดเผยว่า คณะกรรมการฯ ได้เห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง แนวทางการทำงานร่วมกันด้านการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กที่มีอายุก่อนถึงเกณฑ์การรับโทษทางอาญา ระหว่าง ๗ หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานอัยการสูงสุด ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข

เพื่อเป็นแนวทางการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ในการกำหนดวิธีการปฏิบัติต่อเด็กที่มีอายุก่อนถึงเกณฑ์การรับโทษทางอาญา ให้สอดคล้องกับอายุขั้นต่ำสำหรับความรับผิดทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา และพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่ประชุมเห็นชอบให้กำหนดระยะเวลาการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ในช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ – มกราคม ๒๕๖๖

กระทรวงฯ โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน ได้ร่วมกับองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย และองค์การ Child Frontiers จัดทำร่างวิสัยทัศน์ระบบคุ้มครองเด็กที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย เพื่อกำหนดกรอบคิดและทิศทางในการจัดทำยุทธศาสตร์การคุ้มครองเด็กแห่งชาติฉบับต่อไป ให้สามารถตอบสนองให้เกิดการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กภายใต้สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยวิสัยทัศน์ระบบคุ้มครองเด็ก จะให้ความสำคัญกับการทำงานเชิงรุก โดยการค้นหา การประสานส่งต่อ และการจัดบริการของหน่วยงาน เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กประสบปัญหาทางสังคม ควบคู่ไปกับการให้ความช่วยเหลือที่เป็นไปอย่างมีมาตรฐานของทีมสหวิชาชีพ

ซึ่งวิสัยทัศน์ฉบับนี้จะเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี รวมถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ และเป็นกรอบในการจัดทำแผนและการดำเนินงานด้านการคุ้มครองเด็กของทุกหน่วยงาน ซึ่งคณะกรรมการได้เห็นชอบหลักการร่างวิสัยทัศน์ระบบคุ้มครองเด็กในประเทศไทยโดยมีการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อให้ร่างวิสัยทัศน์ฯ มีความครอบคลุมและครบถ้วนยิ่งขึ้น

คณะกรรมการฯ ได้รับหลักการร่างแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยการเลี้ยงดูทดแทนสำหรับเด็ก ระยะที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙) โดยเป็นกรอบนโยบายและทิศทางพัฒนางานด้านการเลี้ยงดูทดแทน สำหรับทุกภาคส่วนในการดำเนินงานด้านการเลี้ยงดูทดแทน ทำให้เกิดกลไกกำกับดูแลงานด้านการเลี้ยงดูทดแทนให้เป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของเด็ก

นอกจากนี้ คณะกรรมการฯ ได้เห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดเด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำผิด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….และร่างระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติว่าด้วยวิธีการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กที่ใช้พืชกระท่อม กัญชา กัญชงหรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของพืชกระท่อม กัญชา หรือกัญชงของเด็กในลักษณะสารเสพติด พ.ศ. ….เพื่อเป็นการป้องกันและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากการใช้พืชกระท่อม กัญชา และกัญชง รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของพืชกระท่อม กัญชาหรือกัญชงในลักษณะสารเสพติดและสร้างสังคมแวดล้อมที่เหมาะสมแก่เด็ก

นายจุติ ไกรฤกษ์ เน้นย้ำว่า การขับเคลื่อนมติที่คณะกรรมการคุ้มครองเด็กได้เห็นชอบในวันนี้ กระทรวง พม.ให้ความสำคัญกับการสร้างระบบข้อมูลเพื่อติดตามสถานการณ์และผลกระทบด้านต่างๆ ของนโยบายกัญชาเสรี ดำเนินการโดยหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน รวมถึงเครือข่ายเด็กและเยาวชน การสร้างระบบสื่อสาร ให้การศึกษาแก่สาธารณะชนโดยเน้นที่กลุ่มเด็กและเยาวชน การผลักดันนโยบายระดับต่างๆ และจัดกิจกรรมหรือรณรงค์ในระดับท้องถิ่นชุมชนที่มีเยาวชนเข้าร่วม และติดตามข้อมูลสถานการณ์ในภาพรวม เกี่ยวกับปัญหาภัยคุกคามอื่นๆ ที่มีต่อสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนไทย