กรมคุมประพฤติ เซ็นลงนาม MOU CP ALL และ PAT ผนึกกำลังให้โอกาสแก่ผู้กระทำผิด

กรมคุมประพฤติ ลงนาม MOU CP ALL และ PAT ให้โอกาสผู้กระทำผิดเข้าถึงการศึกษา การพัฒนาทักษะและสงเคราะห์ทางอาชีพ ตลอดจนการจ้างงานเพื่อสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ.

วันที่28 กันยายน 2565 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ถนนงามวงศ์วาน จังหวัดนนทบุรี นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ นายวิเชียร เนียมน้อม ผู้แทนผู้รับใบอนุญาตและผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) และวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

โดยมีดร.ธเรศวร์ ธนะสมบูรณ์ ที่ปรึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ นายฉัชร์ภิมุก อภินันท์โชติสกุล ผู้อำนวยการบริหารความร่วมมือ และนางธารินี แสงสว่าง รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ร่วมเป็นสักขีพยาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมคุมประพฤติ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธี

อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวว่า กรมคุมประพฤติ ได้รับความร่วมมือกับ CP ALL และวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ มาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาศักยภาพเรื่องอาชีพ การชงกาแฟ การให้ทุนการศึกษา รวมถึงการสนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดลาดหลุมแก้ว และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจังหวัดปัตตานี ซึ่งได้จัดทำเป็นห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน และให้บริการเยี่ยมญาติทางไกลในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19

สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ ต้องขอขอบคุณทางบริษัทและวิทยาลัยที่ได้ให้ความสำคัญและตระหนักถึงการให้โอกาสผู้ถูกคุมความประพฤติที่พร้อมจะกลับตัวเป็นคนดีคืนสู่สังคมได้รับโอกาสด้านการศึกษา การพัฒนาทักษะทางอาชีพ การประกอบอาชีพสุจริต ให้มีรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว ไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำ สามารถดำเนินชีวิตในสังคมเป็นพลเมืองดี และกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไป

ทั้งนี้ กรมคุมประพฤติ จะทำงานร่วมกันในรูปแบบคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนภารกิจภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ โดยครอบคลุมพื้นที่และกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศ