กศน.จังหวัดนราธิวาสร่วมกับจังหวัดนราธิวาสจัดโครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ

วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 นายณัฐพงษ์ นวลมาก ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาสจัดโครงการผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพ ณ สนามกีฬาชั่วคราวสำนักงาน กศน. จังหวัดนราธิวาส

สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาสได้เล็งเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุ จึงได้จัดโครงการดังกล่าวเพื่อให้ผู้สูงอายุร่วมเล่นกีฬาประเภทสากลและประเภทพื้นบ้านเพื่อร่วมความสนุกสนานแก่ผู้สูงอายุ และเหมาะสมกับผู้สูงอายุ ทั้งยังได้ออกำลังกาย รู้รักสามัคคี และมีความสนุกสนานร่วมกัน ซึ่งการออกกำลังกายและนันทนาการเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกเพศทุกวัย ในการจะช่วยการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และพัฒนาอารมณ์ให้มีความสุข สนุกสนาน เพลิดเพลิน และคลายความเครียดในผู้สูงอายุ รวมทั้งเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เยาวชนในพื้นที่ ให้ได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลจากอบายมุขทั้งหลาย ช่วยให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าและเกิดความมั่นคง

โดยมี นายสุรพร พร้อมมูล ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพ มีนายอำเภอเมืองนราธิวาส นายกเหล่ากาชาดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารสถานศึกษา กศน.อำเภอทั้ง 13 อำเภอ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุจากพื้นที่อำเภอทั้ง 13 อำเภอ จำนวน 500 คน เข้าร่วมโครงการผู้สูงอายุใส่ใจสุขภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสุขภาพและส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกายและนันทนาการให้แก่ผู้สูงอายุได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้ ผู้สูงอายุร่วมเดินขบวนพาเหรด เพื่อส่งเสริมในการออกกำลังกายและสร้างความสามัคคี มีการตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับผู้สูงอายุ ก่อนการแข่งขันกีฬา มีการแข่งขันกีฬาประเภทสากล ได้แก่ กีฬาเปตอง และกีฬาวู๊ดบอล มีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านให้กับผู้สูงอายุแต่ละอำเภอเข้าแข่งขัน ได้แก่ วิบาก สว. แย้ลงรู รับ-ส่งบอล เดินผลัดเปลี่ยนเสื้อและซัดรางหมาก