เลขาธิการ สดช. รับโล่องค์กรดีเด่นด้านการพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

วันที่ 28 กันยายน 2565

นายภุชพงค์ โนดไธสง เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เข้ารับมอบโล่องค์กรดีเด่นทางด้านการพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ จากนายทศพล เพ็งส้ม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในโอกาสที่ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ได้รับการเชิดชูเกียรติให้เป็นองค์กรดีเด่นด้านการพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) ได้จัดงานมอบรางวัลดังกล่าวขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่หน่วยงานที่มุ่งเน้นและให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ซึ่งเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 ให้มีประสิทธิผลต่อไป

ในโอกาสเดียวกันนี้ นายภุชพงค์ฯ ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานแถลงข่าว โครงการเร่งรัดการพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Intensive Cybersecurity Capacity Building Program) ระยะที่ 1 ซึ่งเป็นการนำเสนอผลสำเร็จจากการดำเนินโครงการ และประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าของโครงการต่อสาธารณะ สื่อมวลชน และผู้บริหาร ให้ทราบถึงเป้าประสงค์หลักเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในระยะเร่งด่วน สนับสนุนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้มีคุณภาพระดับสากล รวมถึงมีระบบหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน ในการพัฒนาบุคลากรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศ