รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินร่วมเสวนา “การจัดการเชิงนวัตกรรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพของดินอย่างยั่งยืน” ในงาน Sustainability Expo 2022

วันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. ดร.สถาพร ใจอารีย์ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมงานมหกรรมด้านความยั่งยืนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอาเซียน สมดุลที่ดี เพื่อโลกที่ดีกว่า : Sustainability Expo 2022 พร้อมบรรยาย “ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินและที่ดิน ต่อการทำการเกษตร และแนวทางการแก้ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรดินในประเทศไทย” ในการเสวนาการจัดการเชิงนวัตกรรมเพื่อเพิ่มผลิตภาพของดินอย่างยั่งยืน ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆ ณ SX Grand Plenary Hall ชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

ดร.สถาพร กล่าวถึงปัญหาความเสื่อมโทรมของดินและที่ดินต่อการทำการเกษตร และแนวทางการแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมของดินในประเทศไทยว่า ทรัพยากรดิน มีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ พืช สัตว์ สิ่งมีชีวิต รวมถึงเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ ส่วนใหญ่ใช้เพื่อการเกษตรกรรม หากขาดการจัดการที่ดีจะก่อให้เกิดสภาวะดินเสื่อมโทรม ส่งผลต่อความสามารถในการผลิตของดินลดลง ความเสื่อมโทรมของดิน

ซึ่งเป็นต้นเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของผู้คน สร้างแรงกดดันให้สิ่งมีชีวิตสูญพันธุ์มากขึ้น ทวีความรุนแรงของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นส่วนที่ก่อให้เกิดการอพยพย้ายถิ่นและสร้างปัญหาความขัดแย้งระหว่างมนุษย์ จึงต้องมีการเพิ่มประสิทธิภาพพื้นที่เกษตรกรรมให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม

ซึ่งเป็นที่มาของโครงการการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม (Zoning by Agri-Map) รวมทั้งการต่อยอด Agri-Map สู่การปฏิบัติ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผลิตสินค้าที่เหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่ ตามต้องการของตลาด เพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุนในการผลิต ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรได้อย่างยั่งยืนต่อไป

และขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงาน เยี่ยมชมบูธจำหน่ายสินค้าดีมีคุณภาพราคาประหยัดจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 6 แห่ง ได้แก่ สินค้ารักษ์โลก คราฟต์ ผลิตภัณฑ์ชุมชน ต้นไม้-ของแต่งสวน ได้ที่โซน Sustainable Marketplace ชั้น LG ฮอลล์ 7- 8 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ระหว่างวันที่ 26กันยายน ถึง 2 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 21.00 น.