สุพรรณบุรี มอบโล่รางวัลแสดงความยินดี! แก่หมู่บ้านชุมชนชนะเลิศ จากการประกวดโครงการ “คนดีศรีสุพรรณ”

สุพรรณบุรี มอบโล่รางวัลแสดงความยินดี! แก่หมู่บ้านชุมชนชนะเลิศ จากการประกวดโครงการ “คนดีศรีสุพรรณ” และรางวัลคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565

วันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น.

นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในการมอบโล่รางวัลการประกวดโครงการ “คนดีศรีสุพรรณ” จำนวน 10 รางวัลและการประกวดคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565 ก่อนเข้าวาระการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 9/2565 ประจำเดือนกันยายน 2565 โดยนายสุภาพ สุขแก้ว พัฒนาการจังหวัดสุพรรณบุรีกล่าวรายงานและเบิกผู้ที่ได้รับรางวัลฯ เข้ารับรวมจำนวน 24 รางวัล ท่ามกลางความยินดีจากหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในกิจกรรมดังกล่าว ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วิทยาเขตสุพรรณบุรี อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี

สำหรับโครงการ “คนดีศรีสุพรรณ” เป็นโครงการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีมีนโยบายให้นำกลับมาดำเนินการให้เป็นรูปธรรมอีกครั้ง เพื่อสานต่อโครงการฯ ตามที่ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ได้ริเริ่มไว้ให้ชาวจังหวัดสุพรรณบุรี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ประชาชนในหมู่บ้านและชุมชนต่างๆ ให้มีคุณลักษณะเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีความรู้ มีคุณลักษณะที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาประเทศ สามารถเป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 11 ประการ ตลอดจนเพื่อสร้างกระแสให้สังคมสุพรรณบุรี เกิดความตระหนักในคุณค่าของการทำความดี

โดยจังหวัดสุพรรณบุรีได้คัดสรรหมู่บ้าน วัดและโรงเรียน จากการประกวด “คนดีศรีสุพรรณ” ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ ประกาศเป็นหมู่บ้าน วัด โรงเรียน “บวร” ต้นแบบนำไปขยายผลต่อไป ประกอบกับภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินการโครงการเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประจำปี 2565 เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นที่มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสามารถเป็นแบบอย่างได้ รวมทั้งสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในพื้นที่และส่งเสริมให้สตรีมีส่วนร่วมในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ซึ่งได้ดำเนินเสร็จเรียบร้อยแล้วเช่นกัน มีหมู่บ้าน/ชุมชน กลุ่ม/องค์กรที่ได้รับรางวัล ดังนี้

โครงการ “คนดีศรีสุพรรณ” รางวัลชนะเลิศคือ บ้านโพธิ์ศรี ม.12,วัดโพธิ์ศรีและโรงเรียนวัดโพธิ์ศรี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 คือ บ้านคณฑี ม.1,วัดคณฑีและโรงเรียนวัดคณฑี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คือ บ้านดอนมะเกลือ ม.3,วัดดอนมะเกลือและโรงเรียนวัดป่าสะแก รวมทั้งรางวัลชมเชยอีก 7 รางวัล

รางวัลการประกวดคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565

ประเภทสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอดีเด่น รางวัลชนะเลิศได้แก่ สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอศรีประจันต์

ประเภทคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/เทศบาลดีเด่น รางวัลชนะเลิศได้แก่ คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเทศบาลตำบลไผ่กองดิน อำเภอบางปลาม้า

ประเภทกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัด รางวัลชนะเลิศได้แก่ กลุ่มอาชีพเห็ดนางฟ้าอินทรีย์ ม.8 ต.แจงงาม อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณบุรี

รางวัลการประกวดการบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2565

ประเภทการบริหารจัดการหนี้เกินกำหนดชำระลดลงได้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอสามชุก

ประเภทการบริหารจัดการหนี้เกินกำหนดชำระคงเหลือน้อย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภออู่ทอง

ประเภทการบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอสามชุก

ขอบคุณภาพจาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรี

ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี