MEA จัดกิจกรรมพนักงานอาสาสร้างสรรค์ ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงเรียนวัดศรีคงคารามสมุทรปราการ

MEA หรือ การไฟฟ้านครหลวง จัดกิจกรรมพนักงานอาสาสร้างสรรค์  (MEA Volunteer) โดยกลุ่มไฟฟ้าเพื่อสังคม จัดกิจกรรม “โรงเรียนสดใสจากน้ำใจ กฟน.” โดยดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้า ติดตั้งโคมส่องสว่างโซลาร์เซลล์ เพื่อส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย ตลอดจนซ่อมแซมและเปลี่ยนสุขภัณฑ์ห้องน้ำนักเรียน จัดทำสนามเปตอง มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียนการสอน และเลี้ยงอาหารกลางวัน เมื่อวันที่ 24-25 กันยายน 2565 ณ โรงเรียนวัดศรีคงคาราม จังหวัดสมุทรปราการ

ทั้งนี้การจัดกิจกรรมพนักงานอาสาสร้างสรรค์ดังกล่าว มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมสังคมแห่งการให้ สนองต่อนโยบายการทำงานจิตอาสาพระราชทานของกระทรวงมหาดไทย และสนับสนุนให้พนักงานนำความรู้ความสามารถหลักของตนมาสร้างสรรค์ กิจกรรมสังคมและสิ่งแวดล้อม