จังหวัดนนทบุรี ชวนกินเที่ยวช้อปเมืองนนท์ กับ Nonthaburi Home : สุขง่ายๆ หาได้ที่นนท์ เที่ยวเมืองนนท์ ชุมชนชวนช้อป

จังหวัดนนทบุรี ชวนกินเที่ยวช้อปเมืองนนท์ กับ Nonthaburi Home : สุขง่ายๆ หาได้ที่นนท์ เที่ยวเมืองนนท์ ชุมชนชวนช้อป เชื่อมโยงท่องเที่ยววิถีบกและวิถีน้ำ ล่องเรือสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนคลองอ้อมนนท์ วัดขวัญเมืองอันงดงามและตลาดริมคลอง

วันที่ 24 กันยายน 2565 นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธิเปิด Nonthaburi Home : สุขง่ายๆ หาได้ที่นนท์ เที่ยวเมืองนนท์ ชุมชนชวนช้อป ณ วัดขวัญเมือง ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งจัดโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนนทบุรี

นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า กิจกรรมส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเที่ยว ตามโครงการ NONTHABURI HOME – สุขง่าย ๆ หาได้ที่นนท์เที่ยวเมืองนนท์ชุมชนชวนช้อป เป็นการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม เน้นสร้างมูลค่าด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานแห่งความเป็นไทย วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นทุนดั้งเดิมของชุมชน เมื่อช่วยกันส่งเสริมและอนุรักษ์ทุนเดิมเหล่านี้ มีแต่จะเพิ่มคุณค่าและมูลค่าไปตามกาลเวลา บ้านขวัญเมือง

มีกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสประสบการณ์พิเศษกับชุมชนผ่านการลงมือปฏิบัติ ซึ่งจะนำไปสู่ความเข้าใจในจิตวิญญาณของพื้นที่ ชุมชนก็ได้พัฒนาศักยภาพของตัวเองไปพร้อมกัน นำไปสู่เป้าหมายคือ “ความสุขที่แท้จริงของชุมชน  บนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน”

“ ขอเชิญชวนทุกคน ช่วยกันเล่าเรื่องการท่องเที่ยวของบ้านขวัญเมือง ให้เป็นที่รู้จักกัน อยากให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสกิจกรรมต่าง ๆที่ชุมชนได้ค้นหาและจัดทำรูปแบบการท่องเที่ยวที่น่าสนใจไว้ต้อนรับแขกผู้มาเยือน  ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ที่ได้ร่วมสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการตลาดชุมชนท่องเที่ยว NONTHABURI HOME – สุขง่าย ๆ หาได้ที่นนท์เที่ยวเมืองนนท์
ชุมชนชวนช้อป บ้านขวัญเมือง ให้ได้ขับเคลื่อนและก้าวต่อไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน “

นางรักใจ กาญจนะวีระ พัฒนาการจังหวัดนนทบุรี เปิดเผยว่า โครงการ NONTHABURI HOME – สุขง่าย ๆ หาได้ที่นนท์เที่ยวเมืองนนท์ชุมชนชวนช้อป มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็ง มั่นคง ยั่งยืน ให้กับชุมชนท่องเที่ยว ให้สามารถพึ่งตนเองได้ เพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้เป็นมืออาชีพ และเป็นเจ้าบ้านที่ดี

โดยกิจกรรมในโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว นอกจากการคัดเลือกบ้านขวัญเมือง เป็นชุมชนท่องเที่ยว ยังได้พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้วยการจัดทำป้ายบอกเส้นทางแหล่งท่องเที่ยว จุดถ่ายรูป และการตูน “น้องขวัญเมือง”ตัวแทนสัญลักษณ์บ้านขวัญเมืองรวมถึง การพัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าชุมชน ออกแบบเส้นทางท่องเที่ยว เป็นต้น

สำหรับบ้านขวัญเมือง มีคลองอ้อมนนท์ เป็นเส้นทางท่องเที่ยวทางน้ำ เชื่อมโยงสถานที่ท่องเที่ยวทางบก นักท่องเที่ยวสามารถล่องเรือชมวิถีชีวิตชุมชนสองฝั่งคลอง ชื่นชมความงดงามของวัด ซึ่งมีประวัติศาสตร์มายาวนาน แวะชิมและช้อป ผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาของชุมชนบ้านขวัญเมือง ซึ่งผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่ๆ ประกอบด้วย บ้านวุ้นกะทิดอกไม้ บ้านผ้ามัดย้อมจากเปลือกมะพร้าว บ้านขนมดอกจอก บ้านกะทิและผงขัดผิวมะพร้าว บ้านน้ำสมุนไพร บ้านเต้าหู้ทอด บ้านขนมจีบ บ้านขนมไทยแม่สมบุญ บ้านพิมพ์เต้าหู้ และบ้านอรรถพรจุลินทรีย์ เป็นต้น

เพื่อเป็นของฝาก ของที่ระลึก สำหรับนักท่องเที่ยวที่จะสร้างความประทับใจทั้งผู้ให้และผู้รับ ก่อให้เกิดรายได้สู่ชุมชนนำไปสู่ความยั่งยืนสืบไป ทั้งนี้หากนักท่องเที่ยวสนใจ ติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์การเรียนรู้บ้านขวัญเมือง 90/1 ซอยบางกร่าง8 หมู่8 อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โทรศัพท์ 0898942907 โดยทางศูนย์การเรียนรู้บ้านขวัญเมือง ได้จัด Packageในรูปแบบ one day trip ให้นักท่องเที่ยวสามารถเลือกใช้บริการได้..แบบประทับใจมิรู้ลืม