ก.แรงงาน พัฒนาระบบบริการ ทดสอบมาตรฐานด้วย e-Testing สะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส

กระทรวงแรงงาน โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พัฒนาระบบบริการประชาชน ผู้ผ่านการอบรมหรือทดสอบมาตรฐาน พิมพ์วุฒิบัตรหรือใบรับรองผ่านออนไลน์ พร้อมจัดบริการทดสอบผ่านระบบ e-Testing เพื่อก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล

นายประทีป ทรงลำยอง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน โดยนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีนโยบายด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือในการให้บริการ

ซึ่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ประกอบภารกิจด้านต่างๆ มุ่งสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยเฉพาะ ระบบ e-Testing การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ที่มีการทดสอบภาคความรู้ และทฤษฎี เดิมการสอบภาคความรู้เป็นระบบเอกสารทำให้เกิดความล่าช้าในการตรวจ ประเมิน และอาจมีความผิดพลาดขึ้นได้ จึงมีการปรับปรุงการทดสอบฯ

โดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือบริหารจัดการคลังข้อสอบ (Test Bank) และระบบการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (ภาคความรู้) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Testing System) ในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล การรายงานผล การเชื่อมโยงข้อมูล และตรวจสอบข้อมูลผู้เข้ารับการทดสอบในการพัฒนาศักยภาพแรงงาน

ซึ่งระบบดังกล่าวช่วยลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ในการประเมินเพิ่มความสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส ถูกต้อง และแม่นยำ มีหลักเกณฑ์การใช้ข้อสอบที่สามารถสุ่มเลือกซึ่งมีระบบที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน สร้างความน่าเชื่อถือในการปฏิบัติงานของผู้ทดสอบ และผู้เข้ารับการทดสอบ

นายประทีป กล่าวต่อไปว่า นอกจากการนำระบบ e-Testing มาใช้ในกระบวนการทดสอบก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแล้ว กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ยังมีการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ อีก เช่น การออกวุฒิบัตรอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่ผู้ผ่านการอบรมในทุกหลักสูตร ใบรับรองผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ใบรับรองความรู้ความสามารถ การออกวุฒิบัตร ของ DSD Online Training และ บริการ PRB e-Service สำหรับการยื่นรับรองหลักสูตรและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของสถานประกอบกิจการตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 เป็นต้น