รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ เยี่ยมชม Swiss Future Farm ฟาร์มโคนมต้นแบบ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

รมช.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชม Swiss Future Farm ฟาร์มโคนมต้นแบบ และเป็นฟาร์มสาธิตการเลี้ยงโคนมที่มีเครื่องจักร และเทคโนโลยีการจัดการฟาร์มที่ทันสมัย เพื่อใช้เป็นต้นแบบให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ณ เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

พร้อมด้วยนายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) และคณะ สำหรับ Swiss Future Farm เป็นฟาร์มโคนมที่มีการใช้เทคโนโลยีการจัดการฟาร์มที่มุ่งเน้นอนุรักษ์ธรรมชาติ เพื่อความยั่งยืน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ อาทิ การปกป้องสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ ระบบการผลิตเกษตรกรรม ความยั่งยืนและอาหารเพื่อสุขภาพ การบริหารต้นทุนที่มีประสิทธิภาพ และการทำปศุสัตว์ด้วยสายพันธุ์ที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดได้