นายวัลลพ สงวนนาม เลขาธิการ กศน. เป็นประธานการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในสถานศึกษา กศน.

นายวัลลพ สงวนนาม เลขาธิการ กศน. เป็นประธานการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในสถานศึกษา กศน. ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

โดยมี แพทย์หญิงดุษฎี จึงศิริกุลวิทย์ ผู้อำนวยการกองบริหารระบบบริการสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต นางเอื้อมพร สุเมธาวัฒนะ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา นางสาววัชรีวรรณ กันเดช ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมกิจการการศึกษาและเครือข่าย สำนักงาน กศน. ร่วมชี้แจงการขับเคลื่อนกิจกรรมดังกล่าว ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting และถ่ายทอดสดทางเพจ Facebook : ETV Channel