รองเลขาธิการ กศน.เปิดโครงการสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม กศน.ของสำนักงาน กศน.จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2565

นายคมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการ กศน. เป็นประธานเปิดโครงการสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรม กศน.ของสำนักงาน กศน.จังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมี นายกัญจน์โชติ สหพัฒนสมบัติ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดสระแก้ว ให้การต้อนรับพร้อมกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการ ฯ ณ สำนักงาน กศน. จังหวัดสระแก้ว

นายคมกฤช กล่าวว่า สำนักงาน กศน. มีบทบาทหน้าที่ในการดำเนินการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับประชาชน ซึ่งการจัดการเรียนการสอนมีรูปแบบที่หลากหลาย มีทั้งการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาชั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อยกระดับการศึกษา พัฒนาทักษะการเรียนรู้ของประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายให้เหมาะสมทุกช่วงวัย และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงบริบทของสังคม สำนักงาน กศน.จังหวัด มีบทบาทหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนภารกิจตามนโยบายและจุดเน้นการดำเนินงานของสำนักงาน กศน. ในการกำกับดูแล ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด

ทั้งนี้โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบสภาพปัญหาในการจัดการศึกษา นอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัยของสถานศึกษาทั้ง 9 แห่ง และนำสภาพปัญหามาปรับปรุงพัฒนาให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมในครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลกรในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดสระแก้ว จำนวน 156 คน