กรมทางหลวงชนบท เผยสายทางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ 5 จังหวัด พร้อมดำเนินการติดตั้งป้ายเตือน

กรมทางหลวงชนบท เผยสายทางที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ 5 จังหวัด พร้อมดำเนินการติดตั้งป้ายเตือนและจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักบำรุงทาง รายงานถึงสถานการณ์อุทกภัยในขณะนี้ (22 ก.ย. 65 เวลา 17.00 น.) ว่ามีถนนทางหลวงชนบทที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ ระยอง บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และนครนายก จำนวน 6 สายทาง สัญจรผ่านได้ ดังนี้

1.สาย รย.4058 แยก ทล.3574– บรรจบ ทล.344 อำเภอบ้านค่าย,วังจันทร์ จังหวัดระยอง ระดับน้ำ 1 เซนติเมตร (ช่วง กม.27+461 ถึง 27+500)

2. สาย บร.018 สะพานมิตรภาพ บุรีรัมย์ – สุรินทร์ อำเภอสตึก – ชุมพลบุรี จังหวัดบุรีรัมย์ ระดับน้ำ 15 เซนติเมตร (ช่วง กม.1+500 ถึง 2+050)

3. สาย สร.022 สะพานมิตรภาพบะ – หนองเรือ อำเภอท่าตูม , ชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ระดับน้ำ 20 เซนติเมตร (ช่วง กม.3+200 ถึง 3+900)

4.สาย ศก.2043 แยก ทล.24 บ้านสิ อำเภอ ขุขันธ์,ขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ระดับน้ำ 10 เซนติเมตร (ช่วง กม.0+000 ถึง 0+700)

5.สาย ศก.3013 แยก ทล.226 บ้านพิมาย อำเภอห้วยทับทัน,ปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ระดับน้ำ 40 เซนติเมตร (ช่วง กม.20+100 ถึง 21+600)

6.สาย นย.3012 แยก ทล.305 บ้านโพธิ์แทน อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ระดับน้ำ 17 เซนติเมตร (ช่วง กม.10+500 ถึง 11+500)

ทั้งนี้ ทช.ได้จัดเจ้าหน้าที่เข้าอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยพร้อมติดตั้งป้ายเตือนบริเวณสายทางที่ประสบอุทกภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

หากเกิดเหตุอุทกภัยบริเวณสายทาง ประชาชนสามารถแจ้งเหตุอุทกภัยได้ที่ สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146