ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 ลงพื้นที่ติดตาม รับฟังความเห็นเกษตรในพื้นที่ พร้อมเร่งปรับปรุงคลองโคกแฝก จ.นครราชสีมา

วันที่ 22 ก.ย.65 นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยภายหลังมอบหมายให้ นายเกรียงไกร ภาคพิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 8 ลงพื้นที่บริเวณประตูระบายน้ำโคกแฝก อ.เมือง จ.นครราชสีมา เพื่อติดตามเร่งรัดโครงการระบบผันน้ำประตูระบายน้ำโคกแฝกสู่บึงพุดซา พร้อมรับฟังความคิดเห็นผู้นำชุมชนและกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำ เพื่อนำไปปรับปรุงและแก้ไขการออกแบบให้มีความเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด

ทั้งนี้ กรมชลประทาน จะใช้คลองดังกล่าว ผันน้ำส่วนหนึ่งจากลำตะคองไปเก็บกักไว้ในแก้มลิงบึงพุดซา เพื่อช่วยลดปริมาณน้ำในลำตะคอง ก่อนจะไหลผ่านตัวเมืองนครราชสีมา และเก็บกักน้ำไว้ในบึงพุดซาไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง ปัจจุบันดำเนินการออกแบบเสร็จแล้ว จะเริ่มดำเนินการได้ในปี 2567 ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง 3 ปี คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2569 หากโครงการดังกล่าวแล้วเสร็จ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและส่งน้ำช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่รับประโยชน์กว่า 19,000 ไร่

สำหรับโครงการระบบผันน้ำประตูระบายน้ำโคกแฝกสู่บึงพุดซา เป็นการปรับปรุงคลองส่งน้ำ ให้เป็นทั้งคลองส่งน้ำและระบายน้ำ โดยออกแบบเป็นคลอง 3 สายคู่ขนานกัน คลองกลางทำหน้าที่เป็นคลองระบายน้ำ ส่วนคลองฝั่งซ้ายและฝั่งขวาทำหน้าที่เป็นคลองส่งน้ำ พร้อมปรับปรุงขยายถนนคันคลอง เพื่อให้ประชาชนได้ใช้สัญจรได้สะดวกขึ้น