กรมทางหลวงชนบท ส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยว/ขนส่งสินค้าประมงสร้างถนนสาย สข.3049 แยก ทล.408 – บ้านชุมพล อ.สทิงพระ จ.สงขลา เสร็จสมบูรณ์

กรมทางหลวงชนบท ส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยว/ขนส่งสินค้าประมง พร้อมยกระดับการเดินทางให้ประชาชนได้รับความสะดวกปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม สร้างถนนสาย สข.3049 แยก ทล.408 – บ้านชุมพล อ.สทิงพระ จ.สงขลา เสร็จสมบูรณ์

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา) ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนทางหลวงชนบทสาย สข.3049 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 408 – บ้านชุมพล อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งได้ดำเนินการก่อสร้างเป็นผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 6-7 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1-2.5 เมตร มีจุดเริ่มต้นการก่อสร้างบริเวณ กม.ที่ 3+925 ถึง 4+630 และ กม.ที่ 12+633 ถึง กม.ที่ 14+428 รวมระยะทาง 2.5 กิโลเมตร ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน 24.998 ล้านบาท

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานทาง สนับสนุนการคมนาคมขนส่งสินค้าทางการประมง ส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่ ยกระดับการเดินทางให้ประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม