องคมนตรี ติดตามการพัฒนางาน โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดหนองบัวลำภู

องคมนตรี ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนางานของโรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดหนองบัวลำภู มีการดูแลผู้พิการแบบเบ็ดเสร็จ ลดการรอคอย ลดค่าใช้จ่าย ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้พิการ

วันที่ 22 กันยายน 2565 ที่โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา จังหวัดหนองบัวลำภู

พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล พร้อมด้วย นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ดร.นายแพทย์พงศธร พอกเพิ่มดี นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านสาธารณสุข) คณะผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนางานสำคัญของโรงพยาบาล พร้อมให้กำลังใจบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และมอบของเยี่ยมให้กับผู้ป่วยที่มารับบริการ

นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 30 เตียง มีระบบบริการผู้พิการแบบเบ็ดเสร็จ “นาวังโมเดล” โดยรวม 3 หน่วยงานไว้ในโปรแกรมให้บริการรับรองความพิการแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว คือ โรงพยาบาล ออกเอกสารรับรองความพิการ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด จดทะเบียนความพิการ และองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจ่ายเบี้ยความพิการ เป็นการพัฒนาระบบบริการเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตผู้พิการให้เข้าถึงบริการอย่างรวดเร็วลดระยะเวลาในการดำเนินงานไม่เกิน 1 วัน จากปกติ 5-6 วัน และลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

มีผู้พิการในเขตอำเภอนาวังได้รับการดูแล จำนวน 61 ราย แบ่งเป็น ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกายจำนวน 49 ราย ทางสติปัญญาจำนวน 1 ราย ทางการเรียนรู้จำนวน 2 ราย ทางการมองเห็นจำนวน 3 ราย และทางการได้ยินหรือสื่อความหมายจำนวน 6 ราย

นายแพทย์ณรงค์กล่าวต่อว่า โรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐พรรษา ยังเป็นศูนย์ผ่าตัดตาต้อกระจกของเขตสุขภาพที่ 8 เริ่มดำเนินการผ่าตัดตาต้อกระจกตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 มีผู้รับบริการทั้งสิ้น 14,943 ราย ได้รับการผ่าตัดตาต้อกระจก 6,172 ดวงตา ต้อเนื้อ 1,206 ดวงตา รวมผ่าตัดทั้งสิ้น 7,378 ดวงตา ลดเวลารอคอยการผ่าตัดจากประมาณ 3 เดือน เหลือเพียงไม่เกิน 1 สัปดาห์ และลดผู้พิการตาบอดจากโรคตาต้อกระจกได้เป็นจำนวนมาก

และมีบริการหน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูล โดยกรมการแพทย์ให้บริการ 7 สาขา ได้แก่ สาขาโรคผิวหนัง สาขาโรคมะเร็ง สาขาการดูแลผู้ป่วยกึ่งเฉียบพัน การฟื้นฟูสมรรถภาพและจัดบริการคนพิการ สาขาพัฒนาการเด็ก สาขาผู้สูงอายุ สาขาทันตกรรม และสาขาทางเดินปัสสาวะ ส่งผลให้คุณภาพชีวิตผู้รับบริการดีขึ้น

นอกจากนี้ ได้ดำเนินการโครงการต้นไม้ของลูก เพื่อสืบสานพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลที่ 9 ในการปลูกป่าในใจคน โดยเด็กแรกเกิดทุกคนที่เกิดในโรงพยาบาลนาวังเฉลิมพระเกียรติ ๘๐พรรษา จะได้รับต้นยางนาเป็นสมบัติชิ้นแรกของชีวิตเด็กและครอบครัว เพื่อสร้างความผูกพันและการเห็นคุณค่าของป่าไม้ให้กับประชาชน

****************************************** 22 กันยายน 2565