นายปรเมศวร์ ศิริรัตน์ รองเลขาธิการ กศน. เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการเสวนาการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ ในยุคสังคมออนไลน์

นายปรเมศวร์ ศิริรัตน์ รองเลขาธิการ กศน. เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการเสวนาการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ ในยุคสังคมออนไลน์ และแสดงผลงานดีเด่นของการจัด การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษาต่อเนื่องและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน.จังหวัดกระบี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด และเครือข่าย จำนวน 150 คน

โดยมีนายสุรชัย จันทร์สถาพร ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดกระบี่ กล่าวรายงาน

พร้อมมีพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติ ครู กศน. และเกียรติบัตร ดังนี้

1. มอบเข็มเชิดชูเกียรติ ครู กศน. จำนวน 6 ท่าน

2. มอบเกียรติบัตรให้กับบุคลากร กศน.ดีเด่น จำนวน 14 ท่าน

3. บุคลากรต้นแบบ การดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปี พ.ศ.2565 จำนวน 2 ท่าน

4. สถานศึกษาต้นแบบการดำเนินงานบ้านหนังสือชุมชน ปี พ.ศ. 2565 จำนวน 2 แห่ง

5. บุคลากรต้นแบบการดำเนินงานด้านการส่งเสริมการอ่าน ปี พ.ศ. 2565 จำนวน 2 ท่าน

6. แหล่งเรียนรู้ต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี พ.ศ. 2565 จำนวน 2 แห่ง

7. สถานศึกษาต้นแบบด้านการสนับสนุนการดำเนินงาน To Be Number One ประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน 2 แห่ง

8. บุคลากรต้นแบบการดำเนินงาน To Be Number One ประจำปี พ.ศ.2565 จำนวน 2 ท่าน

9. สถานศึกษาต้นแบบด้านการสนับสนุนการดำเนินงานลูกเสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2565 จำนวน 1 แห่ง

10. ครู กศน. ต้นแบบด้านการดำเนินงานลูกเสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 จำนวน 1 ท่าน

11. การประกวด โครงงานจิตอาสาต้นแบบ ระดับสำนักงาน กศน.จังหวัด กลุ่มอันดามัน ประจำปี 2565 จำนวน 1 ท่าน

12. การประกวดคลิปวิดิโอภายใต้แนวคิด การเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดี จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการภาค 6 จำนวน 1 รายการ

13. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม ประเภทนวัตกรรมจากขยะสำหรับนักศึกษา กศน. ประจำปีการศึกษา 2565 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ตรัง จังหวัดตรัง จำนวน 1 รายการ

14. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษา กศน. ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้านการใช้และอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ตรัง จังหวัดตรัง จำนวน 1 รายการ

เยี่ยมชมนิทรรศการ ดังนี้

1. กศน.อำเภอเมืองกระบี่ ขนมตามประเพณี (เคาะลา) /กระเป๋าผ้าบาติก

2. กศน.อำเภอเขาพนม ผลิตภัณฑ์ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน

3. กศน.อำเภอปลายพระยา เคยเจี้ยน

4. กศน.อำเภออ่าวลึก การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน

5. กศน.อำเภอคลองท่อม ชมรม To Be Number One

6. กศน.อำเภอลำทับ การเลี้ยงผึ้งโพรงไทย

7. กศน.อำเภอเหนือคลอง ศูนย์เรียนรู้ทุกช่วงวัย

8. กศน.อำเภอเกาะลันตา ขนมต้มโบราณ ข้าวสังข์หยด