ปลัด วธ. รับโล่เกียรติคุณองค์กรสาธารณสงเคราะห์ต้นแบบ ในโครงการพระสงฆ์สาธารณสงเคราะห์ เสริมสร้างสังคมสุขภาวะ

 ปลัด วธ. รับโล่เกียรติคุณองค์กรสาธารณสงเคราะห์ต้นแบบ ในโครงการพระสงฆ์สาธารณสงเคราะห์ เสริมสร้างสังคมสุขภาวะ และ โครงการขับเคลื่อนงานสาธารณสงเคราะห์ วิถีพุทธเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะในสังคมไทย

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม มอบโล่เกียรติคุณองค์กรสาธารณสงเคราะห์ต้นแบบ แก่นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรม

ในพิธีถวาย/มอบโล่เกียรติคุณ พระสงฆ์ต้นแบบแห่งการสาธารณสงเคราะห์ องค์กรสาธารณสงเคราะห์ต้นแบบ และผู้มีจิตอาสาที่ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนางานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม ในโครงการพระสงฆ์สาธารณสงเคราะห์ เสริมสร้างสังคมสุขภาวะ และ โครงการขับเคลื่อนงานสาธารณสงเคราะห์ วิถีพุทธเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะในสังคมไทย ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพฯ