พช. บางกรวย เดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการลดมูลค่าหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี

วันที่ 20กันยายน 2565

นางสาวสุราพร ดวงเนตร พัฒนาการอำเภอบางกรวย ร่วมกับคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลบางขนุน ขับเคลื่อนการบริหารจัดการหนี้เกินกำหนดกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตามประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เรื่อง มาตรการยกเลิกสัญญาค้ำประกันเงินกู้รายบุคคลและการปลดหนี้รายบุคคล ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โดยในการประชาสัมพันธ์ครั้งนี้ สมาชิกลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลบางขนุนซึ่งเป็นลูกหนี้กองทุนเดิม ได้เดินทางมาติดต่อเพื่อขอปลดหนี้รายบุคคล

โดยสมาชิกในกลุ่มทุกคนได้ตกลงชำระหนี้ในส่วนของตนเองทั้งหมดซึ่งหลังจากดำเนินการจัดทำเอกสารเรียบร้อยแล้วสมาชิกลูกหนี้กองทุนฯ ได้เดินทางไปชำระเงินหนี้ยังธนาคารออมสิน สาขาบางกรวย และจากการสอบถามและพูดคุยกับสมาชิกที่มาในครั้งนี้ทุกคนเห็นว่ามาตรการยกเลิกสัญญาค้ำประกันฯ เป็นมาตรการที่ดีและยังช่วยให้สมาชิกสามารถลดภาระในการจ่ายหนี้ค้างชำระซึ่งสะสมมาเป็นเวลาหลายปี รวมถึงช่วยลดความขัดแย้งกันภายในกลุ่มจากปัญหาการส่งใช้คืนเงิน

และก่อนสมาชิกลูกหนี้เดินทางกลับสำนักงานพัฒนาชุมชนในฐานะสำนักงานเลขานุการคณะอนุกรรมการกลั่นกรองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอได้มอบ ผ้าห่ม ให้แก่สมาชิกลูกหนี้ทุกคนเพื่อเป็นของที่ระลึกและขอบคุณในความร่วมมือ

สพอ.บางกรวย OK
รายงาน