PEA อุทัยธานี ให้ความรู้นักศึกษาช่างไฟฟ้า โครงการ “ชุมชนปลอดภัย ใช้ไฟ PEA”

เมื่อวันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 นายศิริยุทธ กาญจนากร ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมอบรมให้ความรู้นักศึกษาช่างไฟฟ้า ในโครงการ “ชุมชนปลอดภัย ใช้ไฟ PEA

โดยมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด ถูกต้อง ปลอดภัย รวมทั้งความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในพื้นที่จริง ก่อนที่จะนำนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการออกตรวจสอบ ปรับปรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าในพื้นที่สาธารณะประโยชน์ ประกอบด้วย วัด โรงพยาบาล และโรงเรียน รวม 15 แห่ง ต่อไป มีนักศึกษาสาขาช่างไฟฟ้าระดับ ปวส.1 จำนวน 55 คน เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

ข่าว/ภาพ แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม กองอำนวยการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 (ภาคเหนือ) จังหวัดลพบุรี