ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาการศึกษาด้านอาชีพจังหวัดสระแก้ว

นายวัลลพ สงวนนาม  เลขาธิการ  กศน.  มอบหมายให้ นางเอื้อมพร สุเมธาวัฒนะ  ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามโครงการพัฒนาการศึกษาด้านอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว  ตามแนวทาง Sakeao Model  by กศน.  สระแก้ว

โดยมี นายอำนาจ  คำสาร  ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนไทยจังหวัดสระแก้ว ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากสำนักงาน กศน.จังหวัดสระแก้ว  ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว  และ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนไทยจังหวัดสระแก้ว เข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว