ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานเปิดโครงการ“การฝึกซ้อมแผนบูรณาการเพื่อสนับสนุนและดูแลข่ายสื่อสารในสถานการณ์เหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ ประจำปี 2565”

วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 9.00 น. นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเป็นประธานเปิดโครงการ“การฝึกซ้อมแผนบูรณาการเพื่อสนับสนุนและดูแลข่ายสื่อสารในสถานการณ์เหตุฉุกเฉินและภัยพิบัติ ประจำปี 2565” โดยนายมนต์ชัย ณ ลำพูน ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. ภาค 3 เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และนายเสน่ห์ สวนเศรษฐ ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต 35 เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการฯ ณ โรงแรมมีพรสวรรค์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ตำบลท่าหลวง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

สำนักงาน กสทช. ภาค 3 โดย สำนักงาน กสทช. เขต ๓๕ ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร จัดขึ้นเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานข่ายสื่อสารวิทยุคมนาคมในการปฏิบัติงานโดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 12 อำเภอ พนักงานวิทยุสมัครเล่นจังหวัดพิจิตร หน่วยกู้ชีพ กู้ภัย และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ รวมจำนวน 135 คน ให้สามารถบูรณาการความรู้เกี่ยวกับป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมได้อย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน ได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ทันท่วงที เป็นการลดการสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติ หรือเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้น

การฝึกอบรมในครั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จากวิทยากรสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดพิจิตร ในหัวข้อเรื่องการบริหารจัดการเหตุภัยพิบัติ และเหตุฉุกเฉิน และวิทยากรของ สำนักงาน กสทช. ภาค 3 ในหัวข้อเรื่อง กฎหมาย/ระเบียบสำนักงาน กสทช. ว่าด้วยการใช้คลื่นความถี่ในการสนับสนุนการเตรียมความพร้อมการประสานงานด้านการสื่อสารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ การอนุญาตให้ใช้เครื่องวิทยุฯส่วนตัวร่วมข่ายฯ บทบาทหน้าที่สำนักงาน กสทช./ส่วนภูมิภาค/หน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับการสื่อสารในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ

การประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการสื่อสารในการสนับสนุน การเตียมความพร้อมการประสานงานด้านการสื่อสารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือภัยพิบัติ โดยแบ่งกลุ่มให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานการณ์เสมือนจริง รูปแบบการฝึกเฉพาะหน้าที่ table top exercise เพื่อให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงานและการรายงานสถานการณ์ภัยพิบัติ