อ.ต.ก. ล่องใต้ จัดใหญ่งานสินค้าเกษตรคุณภาพ จ.สุราษฎร์ธานี

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.)  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  นำทัพสินค้าเกษตรคุณภาพ จัดงาน “ตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก.” จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบกับสินค้าคุณภาพ ผัก ผลไม้สด อาหารแปรรูป ไม้ดอก ไม้ประดับ สินค้านาทีทอง พร้อมมีการ Workshop สาธิตฝึกอาชีพ ความบันเทิง และร้านค้าจากเกษตรกร Young Smart Farmer มากกว่า 40 ร้านค้า ระหว่างวันที่ 16-20 พฤษภาคม 2561  ณ บริเวณลานโปรโมชั่น  ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สุราษฎร์ธานี

นายกมลวิศว์ แก้วแฝก ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เปิดเผยว่า อ.ต.ก. ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร และได้ดำเนินการขับเคลื่อนตามนโยบายรัฐบาลในการปฏิรูปและพัฒนาทางด้านการเกษตร ทำให้เกษตรกรมีความมั่นคงในอาชีพ ยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร เพื่อให้ภาคการเกษตรมีความมั่งคั่ง และยั่งยืน จึงได้กำหนดจัดงานตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพ อ.ต.ก. จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้น ระหว่างวันที่ 16-20 พฤษภาคม 2561  ณ บริเวณ ลานโปรโมชั่น  ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการตลาดสินค้าเกษตรระดับพื้นที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการจัดตลาดสินค้าเกษตรตามภูมิภาคต่างๆ  เพื่อดำเนินการในรูปแบบตลาดกึ่งถาวรและพัฒนาไปสู่ตลาดถาวรและเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่าย สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรคุณภาพ ให้เกษตรกรได้เรียนรู้ในกระบวนการจัดการด้านการผลิตและการตลาดไปพร้อมกัน เป็นการเชื่อมโยงสินค้าเกษตรระหว่างภูมิภาค

ภายในงานมีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าคุณภาพ ผัก ผลไม้สด อาหารแปรรูป ไม้ดอก ไม้ประดับ สินค้านาทีทอง สาธิตฝึกอาชีพ การแสดง-ดนตรีทุกวัน และร้านค้าจากเกษตรกร Young Smart Farmer มากกว่า 40 ร้านค้า ตั้งแต่เวลา 10.30 น. – 21.30 น.  นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมแจกกล้วยไม้ ฟรีวันละ 100 ต้น  การจำหน่ายสินค้านาทีทอง กิจกรรมสาธิตการทำอาหาร แจก ชิมฟรี  การแสดงดนตรี ทุกวัน ระหว่างวันที่ 16-20 พฤษภาคม 2561  ณ บริเวณ ลานโปรโมชั่น  ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาสุราษฎร์ธานี