กรมการค้าภายในยกระดับคุณภาพข้าวหอมมะลิ เตรียมจัดงานประกวดข้าวหอมมะลิของประเทศไทย

                นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์   ได้ให้ความสำคัญในการพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มข้าวหอมมะลิของไทยให้สามารถแข่งขันและสนองความต้องการของตลาดในประเทศและต่างประเทศ ตามยุทธศาสตร์ของรัฐบาล โดยมุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการโรงสีได้พัฒนากระบวนการสีข้าว เพื่อให้ได้ข้าวคุณภาพดีมีมาตรฐานสากล  จึงได้จัด “งานตัดสินและมอบรางวัลการประกวดข้าวหอมมะลิของประเทศไทย การประกวดข้าวตราคุณภาพดีเด่น ประจำปี 2561 และการประกาศเกียรติคุณข้าวหอมมะลิบรรจุถุงที่มีคุณภาพสม่ำเสมอและโรงสีติดดาว” มาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปีนี้จะกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ณ กระทรวงพาณิชย์ เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมการค้าภายใน ครบรอบ 76 ปี  โดยในงานจะมีพิธีมอบรางวัลให้แก่เกษตรกรผู้ชนะเลิศการประกวดข้าวหอมมะลิของประเทศไทย โรงสีที่ชนะการประกวดข้าวตราคุณภาพดีเด่น ประจำปี 2561 และมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ผลิตข้าวหอมมะลิบรรจุถุงที่ได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานรูปพนมมือที่สามารถรักษาคุณภาพได้อย่างสม่ำเสมอ และโรงสีติดดาว ประเภทดาวทอง

โดยการจัดประกวดข้าวหอมมะลิของประเทศไทย ปีการเพาะปลูก 2560/61 นับเป็นครั้งที่ 36 ซึ่งกรมการค้าภายในมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาข้าวไทยทั้งระบบให้มีความมั่งคงอย่างยั่งยืน เนื่องจากข้าวหอมมะลิไทยมีชื่อเสียงด้านคุณภาพที่ดี มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั่วโลก โดยในปีการเพาะปลูก 2560/61 มีผู้สนใจส่งตัวอย่างข้าวเปลือกหอมมะลิเข้าประกวด ประเภทเกษตรกรรายบุคคล ชนะการประกวดระดับจังหวัดและส่งตัวอย่างเข้าประกวดระดับประเทศ 22 จังหวัด รวม 88 ตัวอย่าง และประเภทกลุ่มเกษตรกร/สหกรณ์การเกษตร  ส่งตัวอย่างข้าวเข้าประกวดระดับประเทศ จำนวน 19 จังหวัด 45 ตัวอย่าง ซึ่งกรมการค้าภายใน ได้จัดส่งตัวอย่างข้าว จำนวน 133 ตัวอย่าง ให้ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี กรมการข้าว ตรวจสอบคุณภาพข้าวทางวิชาการ จากการดูสีข้าวเปลือก ตรวจสอบคุณภาพการขัดสี/พื้นข้าว ข้าวปน กลิ่นข้าวสุก ปริมาณอมิโรส และอุณหภูมิแป้งสุก ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเป็นมาตรฐานขั้นต้น และคัดเลือกคงเหลือ 65 ตัวอย่าง (ประเภทเกษตรกรรายบุคคล 44 ตัวอย่าง และประเภทกลุ่มเกษตรกรฯ 21 ตัวอย่าง) และเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ได้มีการจัดประชุมคณะทำงานจัดประกวดข้าวหอมมะลิของประเทศไทย ปีการเพาะปลูก 2560/61 ที่กรมการค้าภายในแต่งตั้ง ซึ่งจะต้องคัดเลือกตัวอย่างข้าวทั้ง 65 ตัวอย่าง  ในเชิงพาณิชย์ให้เหลือของเกษตรกรรายบุคคล 18 ตัวอย่าง และกลุ่มเกษตรกร 3 ตัวอย่าง เพื่อให้คณะกรรมการตัดสิน ชี้ขาดว่าจะได้รับรางวัลใดในวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 ต่อไป

สำหรับการจัดประกวดข้าวตราคุณภาพดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 กรมการค้าภายในและสมาคมโรงสีข้าวไทยได้ดำเนินการจัดประกวดข้าวตราคุณภาพดีเด่นแห่งประเทศไทยในปีนี้ นับเป็นครั้งที่ 29   ซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดได้ร่วมกับชมรมโรงสีข้าวประจำจังหวัดจำนวน 21 จังหวัด ส่งตัวอย่างข้าวของโรงสี ที่ผ่านการคัดเลือกในระดับจังหวัด จำนวนทั้งสิ้น 65 ราย เพื่อเข้าประกวดในระดับประเทศ รวมจำนวนตัวอย่างข้าวทั้งสิ้น 95 ตัวอย่าง ประเภทข้าวพื้นแข็ง 18 ตัวอย่าง ประเภทข้าวพื้นอ่อน 12 ตัวอย่าง ประเภทข้าวหอมมะลิ 48 ตัวอย่าง ประเภทข้าวสารเหนียวเมล็ดยาวพิเศษภาคเหนือ 11 ตัวอย่าง ประเภทข้าวสารเหนียวเมล็ดยาวพิเศษ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 ตัวอย่าง ซึ่งคณะกรรมการจัดการประกวดข้าวตราคุณภาพดีเด่นแห่งประเทศไทย ประจำปี 2561 ได้มีการประชุมเพื่อตัดสินเรียบร้อยแล้วและจะมอบรางวัลในวันดังกล่าวเช่นเดียวกัน

              อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้ กรมการค้าภายในยังได้จัดจำหน่ายข้าวสารบรรจุถุง และสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัด ระหว่างวันที่ 15 – 18 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น.   ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ชั้น 3 กระทรวงพาณิชย์ โดยภายในงานจะจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคจากผู้ผลิตโดยตรง ในราคาพิเศษถูกกว่าท้องตลาดทั่วไปประมาณร้อยละ 20 – 40 รวมทั้งการให้เกษตรกรและสินค้าชุมชนได้นำผลผลิตคุณภาพดีมาจำหน่าย อันเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรและลดค่าครองชีพอีกทางหนึ่ง จึงขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมงานและเลือกซื้อสินค้าตามวันและเวลาดังกล่าว

——————————————-