ปลัดแรงงาน เยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 2 ระยอง ชู”ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”

“ปลัดแรงงาน” ลงพื้นที่จังหวัดระยอง เยี่ยมศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 2 เน้น ทำงานโดยใช้เครือข่ายช่วยบูรณาการหน่วยงานในพื้นที่ ถือประโยชน์ประชาชนเป็นที่ตั้ง คนงานต้องได้รับการดูแลทั้ง จิตใจและสังคม สุขภาพและการแพทย์ และด้านอาชีพให้ครบถ้วยทุกมิติ โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน ได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ภาค 2 พร้อมกับคณะกรรมการประกันสังคมและที่ปรึกษา ในคราวการประชุมสัญจร ครั้งที่ 3/2561 ณ จังหวัดระยอง ในการนี้ ปลัดกระทรวงแรงงาน ได้ชื่นชมการดำเนินการของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน โดยให้เน้นย้ำการฟื้นฟูคนงานที่ได้รับบาดเจ็บหรือทุพพลภาพจากการทำงานให้ได้รับการดูแลทั้งด้านจิตใจและสังคมด้านสุขภาพและการแพทย์ และด้านอาชีพ

นอกจากนี้ยัง ได้มอบนโยบายการดำเนินงานของศูนย์ฯ ว่าจะต้องขยายขอบเขตการให้บริการพร้อมทั้งให้ศึกษาความเป็นไปได้ โดยถือระเบียบ และประโยชน์ประชาชนและผู้ประกันตนเป็นหลัก ซึ่งจะต้องทำงานโดยบูรณาการกับหน่วยงานทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น ทำงานในลักษณะเครือข่ายแบบประชารัฐ เพื่อทำประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนและสังคมส่วนรวมต่อไป

ทั้งนี้ การพัฒนาฟื้นฟูคนงานจะต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อให้คนงานดังกล่าวสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขและมีงานทำอย่างมีศักดิ์ศรี ท้ายสุดได้เน้นย้ำนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งพัฒนาประเทศโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมในสังคม