ก.แรงงาน พลิกชีวิตผู้ต้องขัง จัดคอร์สฝึกอาชีพแล้วกว่า 4 พันคน

กพร. กระทรวงแรงงาน ร่วมรัฐ-เอกชน ติว! ผู้ต้องขัง กว่า 4 พันคน พะเยา จัดเต็ม 100 คน สร้างอาชีพหลังพ้นโทษ
นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่าจากการที่กพร. กระทรวงแรงงาน ได้ร่วมมือกับกรมการจัดหางาน กรมราชทัณฑ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ดำเนิน “โครงการประชารัฐ ร่วมสร้างงาน สร้างอาชีพผู้ต้องขัง” จำนวนกว่า 37,000 คนนั้น มีการประสานความร่วมมือกันเป็นอย่างดีในระดับพื้นที่ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการสร้างโอกาสและคุณภาพที่ดีให้แก่ผู้ต้องขัง โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรมวิชาชีพ จริยธรรม ให้โอกาสกับผู้เคยกระทำผิดปรับปรุงตนเอง และสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาทักษะฝีมือ ส่งเสริมการมีงานทำของคนทุกเพศ ทุกวัย ของพลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในปี 2560 มีผู้ผ่านการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จำนวน 7,313 คน ส่วน ในปี 2561 ดำเนินการฝึกอบรมแล้ว 4,168 คน จากที่ตั้งเป้าหมาย 2,485 คน ส่วนความร่วมมืออื่นๆ มีการแนะแนวอาชีพ ให้ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน แนะนำการประกอบอาชีพอิสระ รับลงทะเบียนและบริการจัดหางานให้ ซึ่งเมื่อพ้นโทษสามารถเข้าทำงานในสถานประกอบกิจการหรือประกอบอาชีพอิสระได้

นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา กล่าวว่าเมื่อเร็วๆ นี้สนพ.พะเยาหน่วยงานในสังกัดกพร. ได้ร่วมมือกับเรือนจำจังหวัดพะเยา เปิดฝึกอาชีพเสริมและทดสอบฯ ตามโครงการดังกล่าว ให้กับผู้ต้องขัง จำนวน 4 รุ่น ได้แก่ สาขาช่างไม้ก่อสร้าง ระดับ 1 จำนวน 2 รุ่น สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 จำนวน 1 รุ่น และสาขาพนักงานนวดไทย ระดับ 1 จำนวน 1 รุ่น รวมทั้งสิ้น 100 คน ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 7-11 พฤษภาคมที่ผ่านมา และทดสอบฯ ระหว่างวันที่ 15-16 พฤษภาคม ศกนี้ ณ เรือนจำจังหวัดพะเยา ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา ทางสนพ.พะเยา เน้นเลือกฝึกอาชีพร่วมกับการทดสอบฯ ในสาขาที่ได้รับการประกาศค่าจ้างมาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อให้ได้รับอัตราค่าจ้างตามฝีมือซึ่งจะสูงกว่าค่าจ้างขั้นต่ำ และยังเป็นสาขาที่ขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของสถานประกอบกิจการ นอกจากนี้ผู้ต้องขังที่ผ่านมาตรฐานฝีมือฯ ในสาขาที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ อย่างสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จะได้รับการประเมินความรู้ความสามารถภายในเรือนจำ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานในสถานที่ราชการ สถานที่สาธารณะ ได้เมื่อพ้นโทษ และมีแผนการฝึกอบรมและทดสอบฯ ในเดือนมิถุนายน อีกด้วย
ด้านนายสมศักดิ์ เกียรติดานุสรณ์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพะเยา กล่าวว่าการฝึกอบรมและทดสอบฯ ในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือที่ดีจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยทางหอการค้าจังหวัดพะเยา และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา ได้เข้ามาให้ความช่วยเหลือด้านการประสานกับนายจ้างและสถานประกอบกิจการ ในการเผยแพร่ข้อมูล สร้างการรับรู้และเจตคติที่ดีในการรับผู้ต้องขังเข้าทำงาน รวมถึงมุ่งเน้นการรับงานจ้างจากสถานประกอบกิจการให้ผู้ต้องขังได้ผลิตชิ้นงานภายในเรือนจำ อันจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้ผู้ต้องขัง เป็นการลดเวลาว่างและเพิ่มทักษะฝีมือให้กับผู้ต้องขังระหว่างต้องโทษด้วย