โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า พร้อมระบบส่งน้ำบ้านหลุมเมือง ต.คุ้งกระถิน อ.เมือง จ.ราชบุรี โดยกรมชลประทาน

Featured Video Play Icon

จากความทุกข์ยากของราษฎร ตำบลคุ้งกระถิน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ที่ประสบปัญหาภัยแล้งซ้ำซาก ขาดแคลนน้ำ อุปโภค บริโภค และด้านการเกษตร จึงร่วมกันทำหนังสือ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณและดำเนินการก่อสร้างโครงการจัดหาแหล่งน้ำ และเพิ่มพื้นที่ชลประทาน เพื่อช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรรมและเพื่อการอุปโภค-บริโภค ทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง

กระทั่งในปี พ.ศ. 2560 กรมชลประทาน ได้เริ่มดำเนินงาน โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหลุมเมือง ตั้งอยู่ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งกระถิน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งกระถิน มีพื้นที่ 13,682 ไร่ หรือ 18.36  ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 3.88 ของพื้นที่อำเภอเมืองราชบุรี

ทิศเหนือ ติดต่อตำบลบางป่า อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

ทิศใต้ ติดต่อตำบลเกาะศาลพระ อำเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี

ทิศตะวันออก ติดต่อตำบลคุ้งน้ำวน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

ทิศตะวันตก ติดต่อตำบลบ้านไร่ อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

งานก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ประกอบด้วย

อาคารสถานี จำนวน 1 แห่ง

– เครื่องสูบน้ำ จำนวน 1 เครื่อง ขนาด 25 ลูกบาศก์เมตร/วินาที

งานระบบส่งน้ำ แบ่งเป็น

– ท่อส่งน้ำสายหลัก ขนาดท่อ 400 มิลลิเมตร ความยาว 641 ก.ม.

– ท่อส่งน้ำ 1 ซ้าย – ขนาดท่อ 300 มิลลิเมตร ความยาว960 ก.ม.

โครงการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหลุมเมือง สามารถเพิ่มพื้นที่ชลประทานได้ประมาณ  2,000 ไร่ พื้นที่รับประโยชน์ได้แก่ พื้นที่หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 7  ตำบลคุ้งกระถิน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี สามารถช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับการเกษตร ให้แก่ราษฎรในพื้นที่ สนับสนุนน้ำ สำหรับกิจกรรมทางการเกษตรกรรม และช่วยยกฐานะความเป็นอยู่ของเกษตรกรที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่โครงการ และบริเวณใกล้เคียง ซึ่งเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการกระจายความเจริญไปสู่ชนบท

เมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ โครงการชลประทานราชบุรี จะดำเนินการถ่ายโอนภารกิจ ให้กับ องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งกระถิน ซึ่งจะทำให้เกษตรกรลดค่าใช้จ่ายกระแสไฟฟ้าในอัตรา 60 สตางค์ต่อหน่วย อันจะส่งผลให้เกษตรกรและราษฎร ตำบลคุ้งกระถิน  อำเภอเมือง  จังหวัดราชบุรี มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างพอเพียง และยั่งยืนตลอดไป