กรมพัฒน์ฯ เสริมแกร่งบริหารจัดการค้าปลีกโชวห่วย เพิ่มลูกค้า เพิ่มยอดขาย

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดทำหลักสูตรพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีก ประจำปี 2562 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม ร้านโชวห่วย และร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ มีความรู้และทักษะในการบริหารจัดการค้าปลีกยุคใหม่ รู้เทคนิคการบริหารภาษีและภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งหลักสูตรนี้เป็นการให้ความรู้และฝึกปฏิบัติอย่างเข้าใจง่าย เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นประกอบธุรกิจหรือเถ้าแก่ใหม่ด้วย ภายใต้สโลแกน “ร้านค้าปลีก อยู่สบาย สไตล์โชวห่วย” กำหนด       จัดระหว่างเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2562 ครอบคลุมพื้นที่ทั่วไทยใน 4 ภูมิภาค ทั้งนี้ ก็เพื่อให้ธุรกิจค้าปลีกมีระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ เพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขันและดำรงอยู่ได้อย่างต่อเนื่อง

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า การเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบันที่เราเรียกว่าเป็นยุคดิจิทัล ส่งผลให้การค้าปลีกสมัยใหม่เติบโต ประกอบกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่ต้องการการอำนวยความสะดวก มาตรฐานการบริการที่ดีขึ้น ทำให้การค้าปลีกแบบดั้งเดิม (โชวห่วย)  ต้องปรับตัวเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประกอบธุรกิจให้สอดคล้องกับตลาด  อย่างไรก็ตามเราก็ยังคงเห็นการเติบโตของธุรกิจดั้งเดิม เนื่องจากมีความได้เปรียบในความใกล้ชิดและเป็นคนของชุมชน มีความคล่องตัวในการปรับตัวได้รวดเร็วด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่า ซึ่งต้องควบคู่ไปกับการเข้าใจ เรียนรู้สถานการณ์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อปรับตัวให้เร็วตามกระแสของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ในฐานะที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีภารกิจสำคัญในการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจค้าส่งค้าปลีก สินค้าอุปโภคบริโภคให้มีความเข้มแข็ง แข่งขันได้ จึงมีโครงการพัฒนาค้าส่งค้าปลีกไทยให้เข้มแข็งและยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ซึ่งการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการจะมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมาร่วมถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีก เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิมหรือร้านโชวห่วย ที่ผ่านมากรมฯ จึงได้ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรในการพัฒนาระบบและเครื่องมือต่างๆ ที่สามารถช่วยยกระดับมาตรฐานธุรกิจให้มีมาตรฐานคุณภาพ

อธิบดี กล่าวต่อว่า “ในปี 2562 กรมฯ ได้ดำเนินกิจกรรมพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีก (เชิงปฏิบัติการ) แก่ผู้ประกอบธุรกิจค้าปลีก (โชวห่วย) โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัย   เกษมบัณฑิต จัดหลักสูตรอบรมหัวข้อ “ร้านค้าปลีก อยู่สบาย สไตล์โชวห่วย” โดยผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับการเสริมสร้างความรู้และทักษะด้านจัดทำบัญชีและหลักการคำนวณภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับร้านค้าปลีก การบริหารจัดการธุรกิจด้วยเทคโนโลยี การพัฒนารูปแบบการค้าและการบริการสมัยใหม่ อาทิ วิธีการจัดเรียงสินค้าและการจัดรูปแบบร้านค้าให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน การเพิ่มสินค้าอาหารสด อาหารแช่แข็ง รวมถึงการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย และกระบวนการสร้างเครือข่ายธุรกิจ”

“หลักสูตรนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ประกอบธุรกิจร้านโชวห่วยที่ยังไม่เคยใช้ระบบการบริหารจัดการธุรกิจ ผู้เริ่มต้นธุรกิจโชวห่วย และผู้ประกอบธุรกิจที่เตรียมพร้อมจะเปิดเป็นร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ การอบรมดังกล่าวจะเริ่มต้นจากพื้นที่ในกรุงเทพฯ โดยเริ่มจัดอบรมครั้งแรกเมื่อวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ มีผู้ประกอบธุรกิจร้านค้าโชวห่วยให้ความสนใจเข้าร่วมอบรมจำนวนมากและได้เสียงตอบรับเป็นอย่างดี เพราะนอกจากร้านค้าจะได้รับความรู้ในข้างต้นแล้ว ยังมีโอกาสได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรงเพื่อคลี่คลายปัญหาต่างๆ ที่ร้านค้าต้องพบเจอ นำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาร้านค้าให้เติบโตยิ่งขึ้นไป”

“สำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่สนใจในพื้นที่กรุงเทพฯ และพลาดการอบรมในครั้งแรก กรมฯ กำหนด จัดอบรมในพื้นที่กรุงเทพฯ ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 นี้ จากนั้นในช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2562 จะมีการจัดอบรมในส่วนภูมิภาคซึ่งกระจายไปในจังหวัดต่างๆ ทั้งนี้สามารถสมัครและดูรายละเอียดได้ที่หน้าเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า (ในเวลาราชการ) โทร. 0 2547 5986” อธิบดี กล่าวในท้ายที่สุด

********************************

ที่มา : กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ