ประกันสังคม สร้างเครือข่ายงานประกันสังคมสู่ประตูเมืองอีสาน จังหวัดขอนแก่น

นางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์ รองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน กล่าวถึงการจัด โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 23 พฤษภาคม 2562  ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ว่าการจัดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานประกันสังคมในครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในงานประกันสังคม สิทธิประโยชน์ และแนวปฏิบัติหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานประกันสังคม ให้กับนายจ้าง ผู้ประกันตน สถานประกอบการ สถานพยาบาลและสื่อมวลชนในจังหวัดขอนแก่น เลย สกลนคร หนองคาย   บึงกาฬ หนองบัวลำภู นครพนม กาฬสินธุ์ มุกดาหาร และอุดรธานี ให้สามารถนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ได้อย่างถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

โดยในวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เป็นกิจกรรมเยี่ยมชมกระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน และการให้บริการ โดยวิทยากรจากศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานภาค 4 จังหวัดขอนแก่น เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงานฯ ส่วนวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เป็นการเสวนางานประกันสังคมเรื่อง “รู้สิทธิ สร้างสุข (ภาพ) กับประกันสังคม” โดยวิทยากรจากสำนักงานประกันสังคม นางนิยดา เสนีย์มโนมัย ผู้อำนวยการสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9, นายแพทย์ไกรจักร แก้วนิล ที่ปรึกษาทางการแพทย์ กองทุนเงินทดแทน และนางสาวอรุณี ศรีโต คณะกรรมการประกันสังคม โดยมี ดร.วรพนธ์ จันทรธีระยานนท์ เป็นผู้ดำเนินรายการ

นางสาวอำพันธ์ ธุววิทย์ กล่าวต่อไปว่า โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่สำนักงานประกันสังคมจัดขึ้นภายใต้นโยบายกระทรวงแรงงานในการสร้างการรับรู้ด้านประกันสังคมทั้งในด้านสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคม กองทุนเงินทดแทน รวมถึงภารกิจของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างเครือข่ายนายจ้าง ลูกจ้าง สถานพยาบาล สื่อมวลชนและเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งเป็นเครือข่ายในการสอดส่อง ดูแล และแจ้งเบาะแสการดำเนินงานของสำนักงานประกันสังคม อย่างไรก็ตามสำนักงานประกันสังคมขอความร่วมมือไปยังนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน หากพบข้อมูลเกี่ยวกับความไม่โปร่งใสของสำนักงานประกันสังคม สามารถแจ้งเบาะแส ได้ในหลายช่องทางได้แก่ เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th, E-mail : Info@sso1506.com, สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 หรือตู้แสดงความคิดเห็น ณ สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ

………………………………………………………

ศูนย์สารนิเทศ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน