รองอธิบดีกรมชลฯ ต้อนรับองคมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดตรัง เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เขตพื้นที่ภาคใต้

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้ พร้อมด้วย พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เขตพื้นที่ภาคใต้ ครั้งที่ 3/2562 โดยมี นายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง กรมชลประทาน นายชูชาติ รักจิตร ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง และผู้แทนจากหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระยารัษฎา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตรัง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ในการนี้องคมนตรีได้ติดตามขับเคลื่อนการทำงานและรับฟังสรุปภาพรวมการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในพื้นที่ภาคใต้ จำนวน 14 โครงการ แบ่งเป็นโครงการที่ขับเคลื่อน/สนับสนุนงบประมาณไปแล้ว จำนวน 7 โครงการ และโครงการที่ติดปัญหา/ต้องขับเคลื่อน 7 โครงการ โอกาสนี้ รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง กรมชลประทาน ได้รายงานถึงความก้าวหน้า ผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นในเเต่ละโครงการ เพื่อดำเนินการเร่งรัด ขับเคลื่อนโครงการต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้ ผ่านการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจรวมทั้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการให้กับราษฏร์ในพื้นที่ต่อไป

จากนั้นในช่วงบ่าย พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี พร้อมคณะฯ ได้เดินทางมายังโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านห้วยต่อน้อย อันเนื่องมาจากพระราชดําริ โดยมีนายประพิศ จันทร์มา รองอธิบดีฝ่ายก่อสร้าง กรมชลประทาน บรรยายสรุปผลการดำเนินงานของโครงการ สำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านห้วยต่อน้อย อันเนื่องมาจากพระราชดําริ เป็นโครงการขนาดกลาง มีแผนดำเนินงาน 2 ปี โดยโครงการตั้งอยู่ที่ ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ลักษณะเป็นเขื่อนดิน ประเภทแบ่งโซน (Zone Dam) ขนาดความจุที่ระดับเก็บกัก 0.40 ล้านลูกบาศก์เมตร พร้อมอาคารระบายน้ำล้น (Spillway) มีระบบส่งท่อน้ำความยาวรวม 12.50 กิโลเมตร ดำเนินการเพื่อเป็นแหล่งน้ำต้นทุนสนับสนุนกิจกรรมการอุปโภค–บริโภคของราษฎร ตําบลไม้ฝาด โดยสามารถส่งน้ำช่วยเหลือราษฎร ประมาณ 2,700 ครัวเรือน ประชากรจํานวน 8,100 คน ได้อย่างเพียงพอตลอดปี