กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เข้าร่วมการประชุม Commission on Crime Prevention and Criminal Justice: CCPCJ สมัยที่ 28

วันที่ 21 พ.ค. 62 ตามเวลาท้องถิ่น ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย นายสมณ์ พรหมรส อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา (Commission on Crime Prevention and Criminal Justice: CCPCJ) สมัยที่ 28 ณ สำนักงานสหประชาชาติ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย โดยในวันนี้ ได้เป็นผู้แทนประเทศไทยกล่าวถ้อยแถลงในช่วงการอภิปรายรายประเด็น เรื่อง ความรับผิดชอบต่อการจัดให้มีกระบวนการยุติธรรมทางอาญาที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม มีมนุษยธรรม และมีความรับผิดชอบ เพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่มีสาเหตุมาจากการเลือกปฏิบัติในทุกประเภท (Thematic discussion on the responsibility of effective, fair, humane and accountable criminal justice systems in preventing and countering crime motivated by intolerance or discrimination of any kind) ซึ่งได้กล่าวถึง (1) กฎหมาย นโยบาย และแนวปฏิบัติของไทยในการรับรองความเท่าเทียม และขจัดการเลือกปฏิบัติ เช่น รัฐธรรมนูญฯ แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 ฯลฯ (2) ความสำคัญของการปฏิรูปและดูแลสื่อให้ยึดถือมาตรฐานวิชาชีพ โดยไม่นำเสนอสิ่งที่ก่อให้เกิดการเลือกปฏิบัติขึ้นในสังคม (3) การจัดทำโครงการ Justice Care เพื่อให้ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงบริการและความช่วยเหลือทางกฎหมายของรัฐได้โดยสะดวก ทั่วถึง และเท่าเทียมกัน (4) เสนอให้ทุกประเทศให้ความสำคัญกับการปฏิบัติต่อบุคคลอย่างเท่าเทียมกัน สร้างความตระหนักรู้ให้กับทุกภาคส่วนในสังคม ประสานความร่วมมือกับทุกฝ่าย และหารือร่วมกันอย่างสร้างสรรค์เพื่อมุ่งสู่การขจัดการเลือกปฏิบัติต่อทุกคนต่อไป

นอกจากนั้น อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพยังได้เข้าร่วมกิจกรรมคู่ขนาน (Side events) ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพ ดังนี้ (1) การประชุมคู่ขนาน เรื่อง “Community support for reintegration of offenders including the role of volunteer probation officers and community corrections” (บทบาทการสนับสนุนของชุมชนเพื่อให้ผู้กระทำความผิดได้กลับคืนสู่สังคม รวมถึงบทบาทอาสาสมัครคุมประพฤติ) ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพร่วมกับรัฐบาลจีน ญี่ปุ่น เคนยา เกาหลีใต้ สิงคโปร์ UNAFEI โดยมีนายพยนต์ สินธุนาวา รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นผู้ร่วมอภิปราย (2) การประชุมคู่ขนาน เรื่อง “Integrating sport in youth crime prevention and criminal justice” (การส่งเสริมให้นำกีฬามาเป็นส่วนหนึ่งของการป้องกันอาชญากรรม และกระบวนการยุติธรรมสำหรับเยาวชน) ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพจัดร่วมกับ UNODC โดยมีศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฏ์ วิศิษฏ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นผู้ร่วมอภิปราย