กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคคลาการ ล่ามในกระบวนการยุติธรรม รุ่นที่ 1

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมอัมพวาน่านอน จังหวัดสมุทรสงคราม นายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพล่ามในกระบวนการยุติธรรม รุ่นที่ 1 โดยมี นางสุจิตรา แก้วไกร ผู้อำนวยการกองพิทักษ์สิทธิและเสรีภาพ กล่าวรายงาน

นายเกิดโชค เกษมวงศ์จิตร รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กล่าวว่าสำหรับการจัดโครงการในครั้งนี้ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ ดร.หนึ่งฤทัย แรงผลสัมฤทธิ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาสเปน ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และคณะวิทยากรจากจุฬาลงกรณ์​มหาวิทยาลัย​ สำนักงานศาลยุติธรรม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมคุมประพฤติ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และกรมราชทัณฑ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพล่ามในกระบวนการยุติธรรม ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ภายใต้ภารกิจของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภาษากฎหมายและความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายอาญาสำหรับล่าม กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของประเทศไทย และบทบาทของล่ามในการดำเนินคดีอาญา ศัพท์​ที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ของล่ามในลกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เทคนิคการทำล่าม การแปล และการจดบันทึก ฝึกปฏิบัติผ่านการแสดงบทบาทสมมุติ การเตรียมตัวค้นคว้าและพัฒนาตนเองของล่าม

ทั้งนี้ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ได้ให้ผู้ร่วมรับการอบรมรุ่นแรก สมัครลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมผ่านช่องทาง Facebook ของ “กลุ่มสมาคมนักแปลและล่ามแห่งประเทศไทย (ส.ป.ล.ท.)” ซึ่งมีสมาชิกอยู่ 16,075 คนและได้รับความสนใจจากสมาชิกเป็นอย่างมาก ทำให้มีผู้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมเต็มอย่างรวดเร็ว จำนวน 55 คน และกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้าร่วมอบรมจะนำความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้ไปพัฒนา เผยแพร่ และช่วยเหลือประชาชนอย่างดีที่สุด ต่อไป