วิสาขบูชา สานพลังบวร บ้าน-วัด-โรงเรียน ลด ละ เลิก การพนันทุกรูปแบบ

ตำบลท่ามะปราง จังหวัดสระบุรี ชูผลงานขับเคลื่อนทั้งตำบล ผสานพลัง บ้าน วัด โรงเรียน ยึดมั่นในหลักธรรม ลด ละ เลิก หวยและการพนัน ถวายเป็นพุทธบูชารับฤกษ์ดีในวันวิสาขบูชา

นายบุญสืบ พันธ์ประเสริฐ รองนายก อบต. ท่ามะปราง จังหวัดสระบุรี และประธานศูนย์พัฒนาครอบครัว ในชุมชนท่ามะปราง เผยว่า “ในอดีตสถานการณ์การพนันในพื้นที่ ตำบลท่ามะปราง พี่น้องประชาชนมักจะมารวมตัวกันในวันที่หวยออก และจะมีการเล่น ไพ่ ไฮโล ในงานบุญ งานศพ เป็นส่วนใหญ่ รวมถึงเด็ก ๆ ในชุมชนจะไม่อยู่ติดบ้าน ไปเที่ยวเล่นที่ร้านเกม บางครั้งก็มีการเล่นพนันออนไลน์ เมื่อตนได้เข้ามาขับเคลื่อนประเด็นครอบครัว และการพนัน จึงพบว่าสาเหตุสำคัญของปัญหาความรุนแรงในครอบครัวส่วนใหญ่มาจากการเล่นพนัน มากกว่าการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพราะคนเราเมื่อติดการพนันจะมีความเครียด ไร้สติ หาทางออกไม่ได้ จึงทำร้ายกันในครอบครัว ส่งผลให้ครอบครัวแตกแยกล่มสลาย เพราะผีพนันเข้าสิงทั้งสิ้น”

โดยผลสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่องภาวะเศรษฐกิจและสังคมในครัวเรือน ประจำปี 2561 พบครัวเรือนมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือน 21,346 บาท  ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่แม้จะเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่มรวมทั้งยาสูบถึงร้อยละ 34.8 แต่กลับพบว่ามีค่าใช้จ่ายเรื่องการซื้อลอตเตอรี่และหวยสูงถึงร้อยละ 13.4 ซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนนี้สูงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 12.9 และปี 2560 ร้อยละ 13

อบต. ท่ามะปราง จึงร่วมมือกับ มูลนิธิรณรงค์หยุดพนนัน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่ายหยุดพนันในชุมชนจังหวัดสระบุรี ดำเนินการขับเคลื่อนตำบลปลอดพนันทุกรูปแบบ  เน้นการผสานพลังบวร คือ บ้าน วัด โรงเรียน  เพื่อดึงศักยภาพของบุคคลากร และชุมชนให้ลุกขึ้นมาเป็นเจ้าของปัญหาร่วมกัน และพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาไปด้วยกัน

“การทำงานรณรงค์แก้ไขปัญหาการพนันของท้องถิ่น เราดำเนินตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง รัชกาลที่ 9 ชวนชาวบ้านมาเข้าสู่กระบวนการก้าวต่อไปสู่ชีวิตพอเพียง ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 2 แล้วเรายังเข้าไปทำงานที่วัด ส่งเสริมให้วัดเป็นเขตปลอดการพนันในทุกรูปแบบ เรามีการพัฒนาทักษะ EF หรือ Executive Functions สร้างกระบวนการคิดไตร่ตรอง ยับยั้งชั่งใจในเด็ก เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กห่างไกลการพนัน โดยมีการประสานไปยังศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียน ทำกิจกรรม กอด-กิน-เล่น-เล่า เน้นการสัมผัสเด็กด้วยความอบอุ่น ส่งเสริมโภชนาการที่ดี เพิ่มพื้นที่เล่นที่ดี และส่งเสริมการอ่าน” นายบุญสืบกล่าว

นอกจากนี้ นายบุญสืบ ยังเล่าถึงการทำงานในระดับพื้นที่ ด้วยการประสานความร่วมมือกับวัดในชุมชน เพื่อส่งเสริมให้เป็นวัดปลอดพนันและอบายมุขทุกชนิด มีวัดที่ประสบความสำเร็จโดดเด่น 2 แห่ง และมีบุคคลต้นแบบในโครงการฯ ที่จะเป็นแกนนำขับเคลื่อนชุมชนปลอดพนัน โดยยึดหลักธรรม ลด ละ เลิก อบายมุข และการพนัน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในวันวิสาขบูชา และตลอดไป

“ที่วัดท่ามะปราง ชุมชนเรามีการจัดกิจกรรมบวชสามเณรภาคฤดูร้อน เพื่อสร้างกุศลให้พ่อแม่ผู้ปกครอง ขณะเดียวกันก็เป็นกุศโลบายในการดึงผู้ปกครองของเด็ก ๆ มาซึมซับแนวคิดและนำสู่การปฏิบัติในการลด ละ เลิก การพนัน ส่วนที่วัดเขาแก้ววนาราม นับเป็นโชคดีของชุมชน ที่พระครูสังฆรักษ์ศุภฤกษ์ อธิปญโญ ขอบิณฑบาตให้งานบุญ งานศพ ตลอดจนกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในวัดแห่งนี้ ปลอดอบายมุขและการพนัน หากชาวบ้านพบให้เป็นหูเป็นตาแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ และยังมีบุคคลต้นแบบตามโครงการก้าวต่อไปสู่ชีวิตพอเพียง คือ นางเยา สร้อยอุทา รองนายก อบต.โคกสะอาด อ.หนองแซง จ. สระบุรี ที่แต่ก่อนเคยเป็นคนซื้อลอตเตอรี่และหวย มาวันนี้ได้ปวารนาตัว เป็นผู้ลด ละ เลิกการพนันทุกรูปแบบ ทั้งยังชักชวนชาวบ้านในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงให้หันมาปฏิบัติตามด้วย”

อย่างไรก็ตาม การรณรงค์และขับเคลื่อนให้ชุมชนปลอดการพนัน ไม่สามารถออกเป็นข้อบังคับหรือคำสั่งได้ และยังขาดตัวบทกฎหมายที่จะเข้ามาควบคุมดูแลอย่างเด็ดขาด ทว่าพี่น้องประชาชนทุกคนสามารถร่วมมือกันสลายและสกัดกั้นพฤติกรรมการติดพนันให้ลดลง และละเลิกได้ในที่สุด ด้วยการตระหนักในคุณค่าของตนเอง มากกว่าการฝากความหวังไว้กับการเสี่ยงโชคต่าง ๆ

 

+++++++++++++++++++++++++