กรมชลประทาน เร่งดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงอาคารควบคุมประตูระบายน้ำ จังหวัดสมุทรสาคร

จากกรณี นางสาวจอมขวัญ กลับบ้านเกาะ ส.ส.สมุทรสาคร หารือต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฏร เพื่อขอให้กรมชลประทานเร่งดำเนินการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารควบคุมประตูระบายน้ำ เนื่องจากในพื้นที่สมุทรสาครจะเป็นชายฝั่งทะเลคลองสุนัขหอน ที่กรมชลประทานได้ดำเนินการขุดลอกเป็นระยะทาง 31 กิโลเมตร ในปี 2564 หลังจากที่ตนได้ลงพื้นที่และได้รับแจ้งจากประชาชนว่ายังมีอาคารควบคุมประตูระบายน้ำ ชำรุดเสียหาย จึงขอให้ดำเนินการปรับปรุงเพื่อประโยชน์ในการคมนาคม ขนส่งผลผลิต รวมทั้งระบายน้ำในพื้นที่ลงสู่คลองสุนัขหอน ออกสู่แม่น้ำท่าจีนและอ่าวไทยได้สะดวกมากยิ่งขึ้น นั้น

นายสากล ชลคีรี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรสาคร สำนักงานชลประทานที่ 11 ได้ตรวจสอบพบว่า อาคารควบคุมประตูระบายน้ำ ในเขตพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ที่สภาพปัจจุบันเป็นอาคารควบคุมน้ำชั่วคราว ชำรุด เสียหาย ไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีจำนวน 4 แห่ง คือ อาคารควบคุมประตูระบายน้ำคลองนิคม 6 เขตตำบลนาโคก ปัจจุบันโครงการชลประทานสมุทรสาคร ได้เสนอบรรจุขอสนับสนุนแผนงานงบประมาณ โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ของกรมชลประทาน ปื พ.ศ.2565 แต่ไม่ได้รับสนับสนุนงบประมาณ

นายสากล ชลคีรี ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรสาคร สำนักงานชลประทานที่ 11 ได้ตรวจสอบพบว่า อาคารควบคุมประตูระบายน้ำ ในเขตพื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร  ที่สภาพปัจจุบันเป็นอาคารควบคุมน้ำชั่วคราว ชำรุด เสียหาย ไม่สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีจำนวน 4 แห่ง คือ อาคารควบคุมประตูระบายน้ำคลองนิคม 2 เขตตำบลนาโคก  ปัจจุบันโครงการชลประทานสมุทรสาคร ได้เสนอบรรจุขอสนับสนุนแผนงานงบประมาณ โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ของกรมชลประทาน ปื พ.ศ.2565 แต่ไม่ได้รับสนับสนุนงบประมาณ

ปัจจุบันได้เสนอบรรจุแผนงานโครงการขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 , อาคารควบคุมประตูระบายน้ำคลองสุนัขหอน  เขตตำบลนาโคก  โครงการชลประทานสมุทรสาคร ได้เสนอบรรจุแผนงานโครงการขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 แต่ไม่ได้รับสนับสนุนงบประมาณ ปัจจุบันได้เสนอบรรจุแผนงานโครงการขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 , อาคารควบคุมประตูระบายน้ำคลองตาก้าน เขตตำบลกาหลง โครงการชลประทานสมุทรสาคร ได้เสนอบรรจุแผนงานโครงการขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 แต่ไม่ได้รับสนับสนุนงบประมาณ ปัจจุบันได้เสนอบรรจุแผนงานโครงการขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และ อาคารควบคุมประตูระบายน้ำคลองบางยี่พระ เขตตำบลบางกระเจ้า โครงการชลประทานสมุทรสาคร ได้เสนอบรรจุแผนงานโครงการขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2567 รวมถึง อีก 2 ประตูระบายน้ำที่อยู่ในขั้นตอนเสนอบรรจุแผนงานโครงการ คือ ประตูระบายน้ำกลางคลองสุนัขหอน เขตตำบลโรงเข้ โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 11 ได้เสนอบรรจุแผนงานโครงการของงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2567 และ ประตูระบายน้ำปากคลองสุนัขหอน เขตตำบลท่าจีน สำนักพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ ได้เสนอบรรจุแผนงานโครงการระยะเวลาโครงการ 4 ปี ( พ.ศ.2567 – 2570)