อธิบดีกรมบัญชีกลาง ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานของสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท อธิบดีกรมบัญชีกลาง พร้อมคณะผู้บริหารระดับสูงกรมบัญชีกลาง ลงพื้นที่ตรวจติดตามการดำเนินงานของสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี ตามโครงการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานคลังเขต 3 และสำนักงานคลังจังหวัดภายในเขต 3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

โดยนางสุภมาส ประภัสชัย คลังเขต 3 นางสาวเกษมนีย์ นาจาน คลังจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมคณะคลังจังหวัดในเขต 3 และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ และร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานของสำนักงานคลังจังหวัดในเขต 3 (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ ยโสธร) อภิปรายปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานภารกิจหลักและงานตามนโยบายคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัด (คบจ.)

การจัดทำรายงานการเงินรวมท้องถิ่น ระบบ New GFMIS Thai การดำเนินงานที่สอดรับกับยุทธศาสตร์จังหวัด หรือความต้องการของพื้นที่ (Area Based) งานด้านเศรษฐกิจการคลัง รายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังจังหวัด (EF) และประมาณการเศรษฐกิจจังหวัด (MC) ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องประชุมสำนักงานคลังจังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 ทั้งนี้ ได้ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการ และติดตามผลการดำเนินงานโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านอุบลฮักแพง ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เวลา 13.00 น.