อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเยาวชนไทยขับขี่ปลอดภัยทางถนน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ

อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเยาวชนไทยขับขี่ปลอดภัยทางถนน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ความร่วมมือระหว่าง ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า (กรุงเทพฯ) บริษัท ไทย ฮอนด้า จำกัด (HONDA SAFETY RIDER CENTER)

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายประกอบ ลีนะเปสนันท์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเยาวชนไทยขับขี่ปลอดภัยทางถนน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ความร่วมมือระหว่าง ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ศูนย์ขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า (กรุงเทพฯ) และบริษัท ไทย ฮอนด้า จำกัด (HONDA SAFETY RIDER CENTER) ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๕ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีต่อ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ และเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนขับขี่อย่างปลอดภัย (อุบัติเหตุเป็นศูนย์ ZERO ACCIDENT เริ่มที่ตัวคุณ) มุ่งเน้น ปลูกจิตสำนึกแห่งการขับขี่ปลอดภัยบนท้องถนน และเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันไม่ให้เยาวชนกระทำความผิดซ้ำ

นอกจากนี้หากเยาวชนได้รับการอบรมจนได้รับใบอนุญาตขับขี่ จะเป็นการสนับสนุน พัฒนาเยาวชนให้สามารถประกอบอาชีพ แบ่งเบาภาระผู้ปกครอง พึ่งพาตนเองคืนคนดีสู่สังคม ไม่หวนกลับไปกระทำความผิดซ้ำอีก

โดยจัดให้มีโครงการอบรมเยาวชนที่มีอายุตั้งแต่ ๑๕ ปี ขึ้นไป ที่จะขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องมีใบอนุญาตขับขี่ จากกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม ซึ่งได้คัดเลือกเยาวชนจำนวน ๙๐ คน เพื่อเข้าร่วมโครงการ แบ่งออกเป็น ๒ รุ่น รุ่นที่ ๑/๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๖ – ๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๔๕ คน และ รุ่นที่ ๒/๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๔๕ คน โดยจะจัดการอบรมเพื่อสอบใบขับขี่รถจักรยานยนต์ สำหรับผู้ที่ไม่เคยมีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ ณ ศูนย์ฝึกขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

การนี้ นางนิลุบล ลิ่มพงศ์พันธุ์ ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง (ที่ปรึกษาโครงการใบขับขี่รถจักรยานยนต์เพื่อเยาวชนศาลเยาวชน) ผู้ริเริ่มโครงการดังกล่าว ร่วมพิธีด้วย