โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี ลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำ บริเวณสะพานบ้านเขาจ้าว

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี สำนักงานชลประทานที่ 14 ลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำ บริเวณสะพานบ้านเขาจ้าว ประจำเดือนสิงหาคม 2565

วันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น. นายกานต์ โพธิดอกไม้ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี มอบหมายให้นายสุรสิทธิ์ วรรณ์ประเสริฐ นายช่างชลประทาน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน ลงพื้นที่ตรวจวัดคุณภาพน้ำ บริเวณสะพานบ้านเขาจ้าว ตำบลเขาจ้าว อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตามข้อสั่งการของส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา สำนักงานชลประทานที่ 14

ซึ่งบริเวณนี้เป็นพื้นที่ต้นน้ำของอ่างเก็บน้ำปราณบุรี ที่มีการเข้าทำการกำจัดวัชพืช จำพวก จอก และผักตบชวา เพื่อติดตามเฝ้าระวังและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพน้ำบริเวณนี้เป็นประจำทุกเดือน “ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ บริเวณสะพานบ้านเขาจ้าว ประจำเดือนสิงหาคม 2565 พบว่าสภาพน้ำมีคุณภาพดี ผ่านเกณฑ์ตามตัวชี้วัดคุณภาพน้ำ ตามที่กรมชลประทานกำหนดทุกประการ”