สถาบันการบินพลเรือน จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับมหาวิทยาลัยนครพนม

สถาบันการบินพลเรือน (สบพ.) รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงคมนาคม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับมหาวิทยาลัยนครพนม โดยมี นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน และ ดร.พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นผู้ร่วมลงนาม พร้อมด้วยพลอากาศตรีนภาพล อาชวาคม รักษาราชการแทน คณบดีวิทยาลัยการบินนานาชาติ มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมเป็นสักขีพยาน และพลอากาศตรีธรณินทร์ ตัณฑเสน หัวหน้าครูภาคพื้น มหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมด้วยผู้บริหาร สบพ. ร่วมเป็นเกียรติในการลงนามครั้งนี้ด้วย เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ณ สบพ. กรุงเทพฯ

การจัดพิธีลงนามครั้งนี้ เป็นการลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะร่วมมือกันทางด้านวิชาการในการผลิตบุคลากรด้านการบินให้เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจในศาสตร์ทางด้านการบิน และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องระหว่างกัน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทางด้านการบินของประเทศ เพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการพัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลางด้านการบินของภูมิภาค ในการจัดดำเนินการผลิตบุคลากรทางด้านการบิน และดำเนินกิจการเกี่ยวกับบริการช่างอากาศ บริการอากาศยาน และกิจการกันเกี่ยวกับการบิน เพื่อประโยชน์ในการผลิตบุคลากรดังกล่าว

และมหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา ดำเนินการวิจัย และให้บริการทางวิชาการ เพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ และวิชาชีพด้านการบินและอวกาศ มุ่งเน้นผลิตนักบิน และบุคลากรในอุตสาหกรรมการบินครบวงจร ในความร่วมมือดังกล่าว สถาบันการบินพลเรือน และมหาวิทยาลัยนครพนม จะร่วมมือกันทางวิชาการในการจัดทำหลักสูตรพัฒนาหลักสูตรบริหารหลักสูตรจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรด้านการบิน ทั้งหลักสูตรภาคพื้น และหลักสูตรภาคอากาศ โดยมีกำหนดระยะเวลาความร่วมมือจำนวน 3 ปี

นางสาวภัคณัฏฐ์ มากช่วย ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ จะช่วยส่งเสริม สร้างความเชื่อมั่น และได้รับการยอมรับในศักยภาพ ในการผลิตและพัฒนาบุคลากรการบินในฐานะเป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศด้านวิชาชีพในอุตสาหกรรมการบินของประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ วันนี้ สบพ. จึงมีความพร้อมในการพัฒนา และปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมบุคลากรด้านการบินให้ตรงตามความต้องการ ของมหาวิทยาลัยนครพนม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานสากล นับเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาล ในการพัฒนาประเทศ ให้เป็นศูนย์กลางด้านการบินของภูมิภาค

ในฐานะที่ สบพ. เป็นสมาชิกโครงการ ICAO TRAINAIR PLUS ระดับ Regional Training Centre of Excellence (RTCE) ซึ่งได้รับการรับรองความเชี่ยวชาญใน 2 สาขา ได้แก่ Air Navigation Services และ Flight Safety and Safety Management โดย สบพ. ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรม ที่มีมาตรฐานระดับสากลตอบสนองหน่วยงานในอุตสาหกรรมการบิน และนอกอุตสาหกรรมการบินมาอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 9 – 11 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา สบพ. รับการตรวจประเมินจาก ICAO ในโครงการ TRAINAIR PLUS หรือ TPP โดยผ่านการประเมินอยู่ในระดับความพึงพอใจสูงมาก และจะรับการประเมินครั้งต่อไปในปี ค.ศ.2024 หรือ พ.ศ. 2567 ซึ่งส่งผลให้เป็นที่ได้รับความไว้วางใจ มอบหมายให้ สบพ. ดำเนินการจัดการเรียนการสอน และการฝึกอบรมด้านการบิน ตลอดจนการส่งศิษย์การบินเข้าฝึกอบรมร่วมกัน เพื่อทำให้เกิดความเข้มแข็ง และเป็นเครือข่ายความร่วมมือในด้านการบินเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศต่อไป