ศาลจังหวัดพิจิตร จัดงานวันรพี รำลึกถึงพระบิดาแห่งกฎหมายไทย

5 ส.ค. 65 ที่ศาลจังหวัดพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร นายสุวนัย ตุลยภักดิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพิจิตร หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี โดยเริ่มจากประกอบพิธีสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์ จากนั้น หัวหน้าส่วนราชการวางพวงมาลาถวายสักการะ หน้าพระรูปพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ ประธานในพิธีจุดธูปเทียนถวายเครื่องทองน้อยและคล้องมาลัยข้อพระกร วางพวงมาลาถวายสักการะ และกล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติ พร้อมยืนสงบนิ่ง1นาที เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระกรุณาธิคุณและพระเกียรติคุณของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรี ดิเรกฤทธิ์ “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย”

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ทรงมีพระนามเดิมว่า พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ เป็นพระราชโอรสองค์ที่ 14 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประสูติแก่เจ้าจอมมารดาตลับ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2417 พระองค์ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจ อันเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศไทยเป็นอเนกประการ ขณะที่พระองค์ทรงพระชันษา 17 ปีเศษ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ให้พระองค์ไปศึกษาวิชากฎหมาย ด้วยความอุตสาหะวิริยะ จึงทรงสอบไล่ได้ปริญญาตรี เกียรตินิยมทางกฎหมาย ในเวลา 3 ปี จากมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ประเทศอังกฤษ ต่อมาพระองค์ทรงเป็นกำลังสำคัญในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย และระบบศาลยุติธรรมเก่า ล้าสมัย ให้สอดคล้องทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ เป็นผลให้ชาวต่างชาติยอมรับนับถือในมาตรฐานกฎหมายสืบมาจนปัจจุบัน

พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ สิ้นพระชนม์ขณะมีพระชนมายุ 47 พรรษา เมื่อ 7 สิงหาคม พุทธศักราช 2463 ด้วยเกียรติคุณ ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย ต่อประเทศชาติและนักกฎหมายทั้งปวง เนติบัณฑิตยสภา ได้ถวายยกย่อง พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เป็นพระบิดาแห่งกฎหมายไทย เมื่อปี 2497 จึงเริ่มต้นเรียกวันที่ 7 สิงหาคม ของทุกปี เป็น “วันรพี” เป็นการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ

ส.ปชส.พิจิตร
5 ส.ค. 65