ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้าเขต 2 ชลบุรี จัดกิจกรรมบำรุงรักษาเชิงป้องกันให้กับระบบจำหน่าย เพิ่มความมั่นคงในการจ่ายไฟ

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. นายมนตรี ยันตรวัฒนา ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม Big Patrolling and Cleansing for Strong Grid ในพื้นที่ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสายาย่อยบ้านเตาหม้อ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โดยมี นายวิญญู นิ่มสุวรรณ์ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาฉะเชิงเทรา และประธานชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ บริเวณวัดเสม็ดโพธิ์ศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

สำหรับการดำเนินการกิจกรรมนั้น ได้มีการระดมทีมฮอทไลน์กระเช้าทั้ง 115 เควี , 22 เควี และชุดฮอทสติ๊ก จากกองบำรุงรักษา ฝ่ายปฏิบัติการและบำรุงรักษา และไฟฟ้าในสังกัดของ PEA C2 รวม 14 ชุด จาก 5 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด รวม 90 คน โดยทำการเปลี่ยนลูกถ้วยตั้งจากแบบเดิมให้เป็นลูกถ้วยชนิดใหม่ที่เสาไฟฟ้าแรงสูงจำนวน 63 ต้น เปลี่ยนดรอปเอ้าท์ฟิวส์และล่อฟ้าแรงสูงต้นหม้อแปลง และติดตั้งลูกถัวยแขวน คิดเป็นระยะทาง 3 กิโลเมตร

ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นการบำรุงรักษาเชิงป้องกันของการจ่ายกระแสไฟฟ้าในระบบ 22 เควี ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นอกจากนั้นยังเป็นการช่วยลดปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข้อง ไฟฟ้าตกและลดหน่วยสูญเสียในระบบไฟฟ้าได้อีกทางหนึ่งด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้ระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีความมั่นคง ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด สำหรับประชาชนผู้ใช้ไฟฟ้าตลอดไป

ภาพ/ข่าว : แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม กองอำนวยการ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคกลาง) จังหวัดชลบุรี