เหล่ากาชาดลำปาง มอบบ้านกาชาดซ่อม – สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ เทิดไท้พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

เหล่ากาชาดลำปาง มอบบ้านกาชาดซ่อม – สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ เทิดไท้พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พื้นที่อำเภองาว ประจำปี 2565

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 น.

นางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีมอบบ้านกาชาดซ่อม – สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ เทิดไท้พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2565 ในการนี้ นางจำเนียร วรรณา รองนายก,สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภองาว , / และหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ,คณะกรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง คณะกรรมการ/ ,พร้อมด้วยนายณรงค์ฤทธิ์ นุปิง ผู้อำนวยการศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปาง พร้อมมอบเงินสงเคราะห์รายได้น้อยคนไร้ที่พึ่งจังหวัดลำปาง จำนวน 3,000 บาท

โดยมีผู้แทนกระทรวง พม.ลำปาง ,และผู้แทนพัฒนาสังคมสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง, ผู้แทนผู้อำนวนการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปางเข้าร่วมพิธีมอบฯ เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ได้ดำเนินกิจกรรม “โครงการกาชาดซ่อม สร้างบ้านให้ผู้ยากไร้เทิดไท้พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565

โดยซ่อม – สร้างที่อยู่อาศัยให้กับราษฎรผู้ยากไร้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ที่มีฐานะยากจน ร่วมกับ หน่วยงาน พม.ลำปาง 3 หน่วยงาน ในการบูรณาการช่วยเหลือและได้รับความเดือดร้อนประสบปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยมีสภาพชำรุดทรุดโทรม เกิดความเสียหาย เมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูฝน ทำให้มีความเป็นอยู่ค่อนข้างลำบาก ให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ซึ่งในปีนี้ จะได้มอบบ้านให้กับราษฎรตามโครงการดังกล่าว โดยใช้งบประมาณของเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง รวมทั้งจังหวัดจำนวน 26 หลัง รวมเป็นเงิน 1,300,000.- บาท ทั้งนี้ เป็นการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับโครงการซ่อม-สร้างบ้านให้กลุ่มคนเปราะบาง ผู้ยากไร้ จังหวัดลำปาง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 70 พรรษา ซึ่งมีเป้าหมายดำเนินการในปี 2565 ทั้งสิ้น 828 หลัง

สำหรับอำเภองาว เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ได้ก่อสร้างบ้านที่อยู่อาศัยจำนวน 2 หลัง หลังละ 50,000.- รวมเป็นเงิน 100,000.- บาท ได้แก่

1. นางสาวตุมมา ไชยเลิศ ราษฎรบ้านเลขที่ 110 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโป่ง อำเภองาว จังหวัดลำปาง

2. นายสมศักดิ์ อินเขียว ราษฎรบ้านเลขที่ 136 หมู่ที่ 4 ตำบลแม่ตีบ อำเภองาว จังหวัดลำปาง

พร้อมทั้งได้มอบรูปพระบรมฉายาลักษณ์ เครื่องอุปโภค – บริโภค หม้อหุงข้าว และผ้าห่ม ในการนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ได้รับความร่วมมือจากอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในได้ร่วมให้การสนับสนุนและช่วยเหลือในการก่อสร้างจนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี