จังหวัดสุพรรณบุรี มอบบ้านเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

จังหวัดสุพรรณบุรี มอบบ้านเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

วันพุธที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เวลา 15.00 น.

นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานส่งมอบบ้านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 พร้อมด้วยนายสิทธิศักดิ์ แย้มพรายภิรมย์ นายอำเภอด่านช้าง นายสุภาพ สุขแก้ว พัฒนาการจังหวัดสุพรรณบุรี เหล่ากาชาดจังหวัด กิ่งกาชาดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ  โดยจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอด่านช้าง ร่วมกับส่วนราชการระดับจังหวัด/อำเภอที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ได้จัดทำขึ้นณ พื้นที่ตำบลนิคมกระเสียว และตำบลห้วยขมิ้น อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระองค์ได้ทรงนำการพัฒนาในด้านต่าง ๆ มาสู่ประชาชนให้มีความเป็นอยู่อย่างมีความสุข ทรงให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งในด้านการประกอบอาชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งทุกหน่วยงานได้น้อมนำพระราชกรณียกิจมากำหนดเป็นนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ได้กำหนดเป็นนโยบายสำคัญในการปฏิบัติราชการและได้กำหนดให้จังหวัดและอำเภอ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ โดยทำการสร้างบ้านหรือซ่อมแซมบ้านให้กับผู้ยากไร้หรือด้อยโอกาส และมอบของอุปโภคบริโภคให้กับครัวเรือนเป้าหมาย ตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา (7 ตำบล 9 หลัง)

สำหรับกิจกรรมฯในวันนี้ ถือเป็นการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัด จังหวัดสุพรรณบุรี (ศจพ.จ.) และศูนย์ปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอ อำเภอด่านช้าง (ศจพ.อ.) บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ในการก่อสร้างซ่อม สร้าง บ้านพักหลังใหม่ให้แก่ ครัวเรือนนายดำ (นามสมมุติ) ม.2 ต.นิคมกระเสียว อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี และครัวเรือนนายอำ (นามสมมุติ) ม.1 ต.ห้วยขมิ้น อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี ซึ่งเป็นครัวเป้าหมายการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มิติด้านรายได้และมิติด้านที่อยู่อาศัย จากระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (TPMAP)

นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า การดำเนินงานเพื่อก่อสร้างบ้านในโครงการฯนี้ขึ้น แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งของศูนย์ปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอด่านช้าง องค์กรต่าง ๆและ ทีมตำบลนิคมกระเสียว ที่บ่งชี้ ถึงความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจของทุกภาคส่วนในการระดมทุนในครั้งนี้ ขอชื่นชมยินดีไปยังท่านนายอำเภอ ส่วนราชการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านผู้นำท้องที่ – ท้องถิ่นในการบูรณาการ ทุกภาคส่วนของตำบลจนสามารถเกิดผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการกิจกรรมฯเกิดเป็นบ้านที่มั่นคงหลังนี้ และขอแสดงความยินดีกับครอบครัวที่ได้รับโอกาสจากโครงการฯ อันเป็นส่วนหนึ่งในการแสดงถึงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เงื่อนไขสำคัญในการคัดเลือกครอบครัวผู้ที่จะได้รับความช่วยเหลือจากโครงการนี้ คือ ต้องเป็นผู้มีความประพฤติดี ประกอบสัมมาอาชีพ ไม่ข้องเกี่ยวกับอบายมุขและยาเสพติด ซึ่งท่านได้รับการรับรองจากผู้นำท้องที่และท้องถิ่นว่ามีคุณสมบัติดังกล่าวครบถ้วน ดังนั้น จึงขอให้รักษาคุณงามความดีที่ได้ประพฤติปฏิบัติตนให้สมกับโอกาสที่ได้รับในครั้งนี้ โดยขอให้ตอบแทนช่วยเหลือชุมชนและสังคมต่อไป

สำหรับกิจกรรมในวันนี้ประกอบด้วย การมอบพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง การมอบเครื่องอุปโภค บริโภค ตลอดจนปลูกต้นขนุนแก่ครัวเรือน

ภาพ/ข่าว กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุพรรณบุรี