PEA ส่งมอบโครงการ “PEA หมู่บ้านช่อสะอาด” ให้แก่บ้านท่าคอยนาง ตำบลสวาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายพีระพล ปูรณะโชติ ผู้ช่วยผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการ “PEA หมู่บ้านช่อสะอาด” ให้แก่บ้านท่าคอยนาง ตำบลสวาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ มีนางสุจิตร พัฒนาอนุสรณ์ ตัวแทนหมู่บ้านท่าคอยนาง เป็นตัวแทนรับมอบ

มีพระครูปริยัติสีลาภรณ์ รองเจ้าคณะอำเภอปรางค์กู่ เจ้าอาวาสวัดระกา นางศิริรัตน์ วสุวัต กรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต บรรยายให้ความรู้เรื่อง “คุณธรรม จริยธรรม และการต่อต้านการทุจริต” และมีนายพรชัย เย็นใจ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวรายงานผลการดำเนินโครงการฯ ณ โรงเรียนสวายพิทยาคม ตำบลสวาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) และ มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือยกระดับคุณธรรม และความโปร่งใสที่จะป้องกัน ต่อต้านการทุจริตตามระบบธรรมาภิบาล พร้อมดำเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริตให้กับพนักงาน ลูกจ้าง ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค รวมถึง เยาวชน และประชาชนของชาติ โดยการขับเคลื่อน “โครงการ PEA หมู่บ้านช่อสะอาด” ผ่านกิจกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) แผนงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน โดยในช่วงที่ผ่านมาได้มีการสานเสวนาร่วมกับผู้นำชุมชน ประชาชน และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบถึงความต้องการ ความคาดหวังของหมู่บ้าน ชุมชน พร้อมนำมาเป็นปัจจัยในการสนับสนุนวิถีชีวิตหรือการประกอบอาชีพ ซึ่งทำให้ PEA รับโล่รางวัลเกียรติยศ องค์กรต่อต้านดีเด่นด้านการต่อต้านการทุจริต ประจำปี 2565

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) มูลนิธิต่อต้านการทุจริต และ ผู้แทนหมู่บ้าน บ้านท่าคอยนาง ตำบลสวาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงจัดกิจกรรมภายใต้โครงการ PEA หมู่บ้านช่อสะอาด ได้แก่ กิจกรรมนักประหยัดตัวน้อย กิจกรรมแต้มสีเติมฝัน โครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า กิจกรรมชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA กิจกรรม PEA ร่วมใจ ระบบไฟมั่นคง และกิจกรรมสานเสวนาตอบสนองความต้องการ ความคาดหวังของชุมชน โดยทั้ง 6 กิจกรรมได้สอดแทรกเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ภายใต้แนวคิด ยืนหยัดต่อสู้กับการทุจริต ด้วยการสร้างความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐาน มีบ้าน วัด โรงเรียน เป็นหลังคา มีเสาทั้งสี่รองรับอย่างมั่นคง คือ กายสะอาด จิตสะอาด พฤติกรรมสะอาด และปัญญาสะอาด เพื่อนำไปสู่ชีวิตสะอาดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

และในวันนี้มีการจัดนิทรรศการผลการวาดภาพและมอบรางวัลการวาดภาพจากโครงการ PEA แต้มสีเติมฝัน ต่อต้านการทุจริต พร้อมมอบใบประกาศ เพื่อเป็นการส่งเสริมกำลังใจที่สำคัญต่อเยาวชน ในการสร้างความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าของการร่วมมือกันในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต และเสริมสร้างค่านิยมเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตในสถาบันการศึกษา

ข่าว/ภาพ : การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดอุบลราชธานี