วธ.ปลุกพลังครอบครัวคุณธรรม-รู้เท่าทันสื่อ เปิดอบรมเครือข่ายครอบครัวและวัฒนธรรมทั่วประเทศ แบบผสมผสาน (Hybrid) ค่ายคุณธรรม นำครอบครัว ชุมชน และสังคมเป็นสุข

วธ.ปลุกพลังครอบครัวคุณธรรม-รู้เท่าทันสื่อ เปิดอบรมเครือข่ายครอบครัวและวัฒนธรรมทั่วประเทศ แบบผสมผสาน (Hybrid) ค่ายคุณธรรม นำครอบครัว ชุมชน และสังคมเป็นสุข พร้อมพาไปเรียนรู้งานวัฒนธรรมท้องถิ่น ณ ชุมชนคุณธรรมบ้านเก่าริมน้ำประแส จังหวัดระยอง งานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติฯ จังหวัดชลบุรี แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของครอบครัวในมิติทางวัฒนธรรม

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดการอบรมแบบผสมผสาน (Hybrid) ค่ายคุณธรรม นำครอบครัว ชุมชน และสังคมเป็นสุข โดยมีนางฐิติลักษณ์ คำพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) วัฒนธรรมจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออก 25 จังหวัด และผู้เข้ารับการอบรมเข้าร่วม ณ ณ ห้องประชุมแสนสุข 1 – 2 โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี

ปลัด วธ. กล่าวว่า จากการที่รัฐบาลได้ส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันพื้นฐานที่เป็นหลักสำคัญที่สุดของสังคม ทำหน้าที่อบรมเลี้ยงดูให้ความรัก ความเอื้ออาทร ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ความรับผิดชอบความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและถ่ายทอดวัฒนธรรมของสังคมให้แก่สมาชิกในครอบครัวเพื่อให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ

วธ. จึงได้ขับเคลื่อนนโยบายในการปลุกจิตสำนึกและเสริมสร้างค่านิยมเชิงบวกและภูมิคุ้มกันทางสังคมสู่สังคมคุณธรรมในบริบทสังคมไทย โดยได้จัดทำกิจกรรมการอบรมแบบผสมผสาน (Hybrid) ค่ายคุณธรรม นำครอบครัว ชุมชน และสังคมเป็นสุข ขึ้นระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2565 ณ จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในครอบครัวและสังคม เป็นการกล่อมเกลาคนในสังคมหรือสมาชิกในครอบครัวให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีพฤติกรรม และค่านิยมที่ดี เป็นครอบครัวคุณธรรมนำไปสู่ชุมชน สังคมคุณธรรมที่มีความพร้อมที่จะทำงานอย่างเต็มที่และสร้างสรรค์ เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ

นางยุพา กล่าวต่อไปว่า การอบรมครั้งนี้มุ่งเน้นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างความสุขและความอบอุ่นในครอบครัว โดยการบรรยายให้ความรู้ การอภิปราย กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อสร้างคุณธรรม สานสัมพันธ์ในครอบครัว รวมทั้งการส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติทางวัฒนธรรมและเสริมสร้างการรู้เท่าทันสื่อ และการศึกษาดูงาน ณ ชุมชนคุณธรรมบ้านเก่าริมน้ำประแส จังหวัดระยอง และเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นในงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วิถีถิ่น วิถีไทย “เสน่ห์แห่งสายน้ำ วัฒนธรรมภาคกลาง สืบสานศิลป์ วิถีถิ่นบูรพา” ณ ตลาดน้ำห้วยสุครีพ เพื่อให้เครือข่ายได้เข้าร่วมงานของวธ. ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และส่งเสริมการทำกิจกรรมร่วมกันของครอบครัวในมิติทางวัฒนธรรม

ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าวมีผู้สนใจเข้าร่วมจำนวน 253 คน ดังนี้

1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมออนไซต์ ณ จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง ประกอบด้วย เครือข่ายครอบครัว และนักวิชาการวัฒนธรรมจากจังหวัดภาคกลางและภาคตะวันออก จำนวน 25 จังหวัด วิทยากรและเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัด วธ. 100 คน

2. เข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ผ่านการถ่ายทอดสดผ่านทางเพจเฟซบุ๊กกองเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม ประกอบด้วย เครือข่ายครอบครัวและนักวิชาการวัฒนธรรม จังหวัดภาคใต้ ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 153 คน โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมเครือข่ายครอบครัวคุณธรรมในการจัดทำหลักสูตรและเป็นวิทยากรการอบรม