กรมชลประทาน ร่วมเสวนา “ วิกฤตลุ่มน้ำเจ้าพระยา น้ำท่วมกรุงเทพฯและปริมณฑลแก้ไขอย่างไร ? ”

Featured Video Play Icon

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน ในฐานะนายกสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าร่วมเสวนาหัวข้อ “วิกฤตลุ่มน้ำเจ้าพระยา น้ำท่วมกรุงเทพฯและปริมณฑลแก้ไขอย่างไร?”  ณ ห้องประชุม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมชลประทาน ในพระบรมราชูปถัมภ์

การเสวนาในครั้งนี้ เป็นการเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ถึงสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา การคาดการณ์ฝนและปริมาณน้ำ และการเตรียมการของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในปี 2565   ร่วมกับผู้แทนหน่วยงานและนักวิชาการ ได้แก่

นายเจษฎา จันทรประภา รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร

นางพัชรวีร์ สุวรรณิก ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการลุ่มน้ำ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.)

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สุวัฒนา จิตตลดากร อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รศ.ดร.บัญชา ขวัญยืน รองประธานคณะกรรมการลุ่มน้ำเจ้าพระยา

ผศ.ดร.สิตางศุ์  พิลัยหล้า อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมเสวนา

ในการนี้ ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล ได้สร้างความรับรู้ถึงแนวทางการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ทั้งในช่วงฤดูฝนและฤดูแล้ง รวมถึงอธิบายถึงการดำเนินงานและความคืบหน้าของ แผนหลักการบรรเทาอุทกภัยในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนล่าง 9 แผนงาน ที่กรมชลประทานร่วมดำเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ได้เปิดให้ประชาชนร่วมติดตามการถ่ายทอดสดย้อนหลังได้ ผ่าน Facebook  สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์  หรือลิงค์ https://fb.watch/eDi60GNj00/  ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการเสริมความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดการน้ำท่วมของกรุงเทพฯและอยู่ปริมณฑล