การประปานครหลวง มุ่งเน้นการบริหารงานด้วยนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นองค์กรสมรรถนะสูง มีธรรมาภิบาล และได้มาตรฐานในระดับสากล

Featured Video Play Icon

การประปานครหลวง มุ่งเน้นการบริหารงานด้วยนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและปรับปรุงให้ทัน กับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรสมรรถนะสูงที่ให้บริการงานประปา มีธรรมาภิบาล และได้มาตรฐานในระดับสากล” ตลอดจนบรรลุวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ชาติ คือ “ประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

การดำเนินงานด้วยหลักธรรมาภิบาลที่ดีของการประปานครหลวง โดย ในปี 2564 กปน. ได้รับการประกาศเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) จัดโดยคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ซึ่ง
การประปานครหลวงผ่านเกณฑ์การประเมินสูงสุดระดับที่ 3 หรือองค์กรคุณธรรมที่ประสบความสำเร็จทั้งในการพัฒนา และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนที่สะท้อนการมีคุณภาพและคุณธรรมเชิงประจักษ์

 และในปี 2565 การประปานครหลวงคว้ารางวัล “รัฐวิสาหกิจที่ดำเนินการด้านจริยธรรมและธรมาภิบาลยอดเยี่ยม” จากเวที SIAMRATH ONLINE AWARD 2022″ ด้วยผลงานการพัฒนาและขับเคลื่อนแผนงานด้านธรรมาภิบาลมาอย่างต่อเนื่อง เพิ่มความเชื่อมั่นและสร้างความโปร่งใสให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มเป้าหมายของ กปน. สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรสมรรถนะสูงที่ให้บริการงานประปามีธรรมาภิบาล และได้มาตรฐานในระดับสากล”

นอกจากนี้ การประปานครหลวงตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในการเป็นส่วนหนึ่งที่ดีของสังคม โดยคำนึงถึงการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีจํากัด ควบคู่ไปกับสร้างการเติบโตทางสังคมและเศรษฐกิจร่วมกับทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน ผ่านโครงการกิจกรรมเพื่อสังคมในพื้นที่ต้นน้ำของการประปานครหลวง ทั้งลุ่มน้ำเจ้าพระยา และลุ่มน้ำแม่กลอง

 โครงการ “การประปานครหลวง รักษ์ป่าต้นน้ำ” ในพื้นที่ จ. เชียงใหม่ และ จ.น่าน ซึ่งเป็นต้นน้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา เป็นโครงการปลูกป่าต้นน้ำพร้อมพัฒนาระบบประปาโรงเรียนและชุมชนในพื้นที่ เพื่อฟื้นฟูผืนป่าและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนต้นน้ำ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ซึ่งดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องถึงปีที่ 11 ตั้งแต่ปี 2555

โครงการ “ระบบประปาโรงเรียน” ในพื้นที่ จ.กาญจนบุรี ซึ่งเป็นต้นน้ำลุ่มน้ำแม่กลอง ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2558 เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบประปาให้กับโรงเรียนจำนวนกว่า 34 โรงเรียน รวมถึงกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน อาทิ โครงการคอมพิวเตอร์มือสอง ให้น้องเพื่อการศึกษา โครงการห้องเรียนเย็น  โครงการสอนหนังสือ โครงการรองเท้าให้น้อง รวมทั้งมอบอุปกรณ์และสิ่งของต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อเยาวชน เช่น อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา

ด้วยการทำงานที่ให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม และยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักตลอดมา สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร คือ “เป็นองค์กรสมรรถนะสูงที่ให้บริการงานประปา มีธรรมาภิบาล และได้มาตรฐานในระดับสากล” กปน. มุ่งมั่นไม่หยุดพัฒนาการผลิตและบริการน้ำประปาที่มีคุณภาพ เพื่อคุณภาพชีวิตของทุกคนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม